3.4 Frederiksværk

Byrådet vil

- skabe en sammenhængende by, hvor industrikulturen er omdrejningspunktet. Samtidig skal der skabes nye oplevelsesrige forbindelser på tværs af byen, langs kanalerne og Krudtværksområdet. Byen skal have et mangfoldigt udbud af kulturelle, historiske og arkitektoniske oplevelser.

Vi investerer i byrum og forbindelser

Frederiksværk har en stærk industrihistorie som er til at finde alle steder i byen. Igennem målrettet byudvikling, i regi af Stålsat by, bliver Frederiksværks unikke position som industriminde fremhævet og tilgængeliggjort. Byudviklingen i Frederiksværk understøtter industrihistorien og kulturarven og fremhæver det særlige ved Frederiksværk. Med Stålsat by investerer Halsnæs kommune i samarbejde med en række fonde i at skabe inddragende og involverende byrum der formidler byens enestående historie og stolthed, samtidig med at skabe rum til mødesteder, bevægelse og et aktivt handelsliv. Med en strategisk indsats fremhæver ’Stålsat by’ kanalen som identitetsgivende monument for byen og øger indsyn og udsyn til byens fortidsminder og industrielle bygninger. Den strategiske byudvikling skaber et godt fundament for byens lokalbefolkning og erhvervsdrivende samt gør byen endnu mere interessant for turister.

Frederiksværk er kommunens hovedby og rummer kommunens rådhus, gymnasium, svømmehal, detailhandel og kulturtilbud.  Nørregade udgør byens handelscentrum som danner rammerne om et aktivt handelsliv. Handelscentrummet ligger i direkte forbindelse til kulturcentrummet ved Gjethuset, Torvet og Palæet som invitere til ophold og fordybelse. Gymnasiet og UngeKulturCenter på Krudtværket understreger Frederiksværk som en dynamisk by, der også samler den yngre del af befolkningen.

Den fremtidige byudvikling i Frederiksværk skal understøtte den eksisterende struktur med en tæt bymidte med boligområder i nær forbindelse hertil. Herved ønskes grænsen mellem by og land forstærket, pladser og rekreative arealer vil udgøre byens grønne element, og det omkringliggende landskabs åbne karakter vil tydeliggøres. Det er et ønske, at nyt byggeri placeres og udformes, så det understøtter Frederiksværks struktur og historiske baggrund samtidig med, at det skal fremstå i et moderne udtryk.

Fremtidig planlægning

Byudviklingen i Frederiksværk vil primært ske med udgangspunkt i fortætning, omdannelse af allerede eksisterende byområder og en styrkelse af byens historiske grundlag. Dette vil kun i mindre omfang ske ved at bygge i de få endnu ikke udnyttede områder i byens rand. Fortætningen og omdannelsen følger dels op på en længerevarende udflytning af den historiske industri fra byens midte, og er dels et udtryk for ønske om at skabe en mere sammenhængende by med flere oplevelser og muligheder, med udgangspunkt i Stålsat By visionen.

Der arbejdes med at udlægge et nyt erhvervsområde som skal være med til at sikre en fortsat udvikling af det lokale erhvervsliv, da rummeligheden i de eksisterende erhvervsområder er opbrugt.