5.3 Geologi

Byrådet vil

- synliggøre og sikre de geologiske interesseområder i kommunen bl.a. kysten fra Hundested til Kikhavn, der er en kystklint af national interesse og undersøge, om der er andre geologisk interessante områder i kommunen, som bør synliggøres og sikres.

De geologiske interesser knytter sig til lokaliteter og områder, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve landskabets geologi og dannelse helt frem til i dag.

Det drejer sig dels om enkeltlokaliteter som for eksempel grusgrave, hvor undergrundens struktur kan studeres samt kystklinter og skrænter, der viser det naturlige profil. I Halsnæs Kommune er kysten fra Hundested til Kikhavn udpeget som kystklint af national geologisk interesse. Derudover er klinterne ved Lynæs og St. Karlsminde udpeget som enkelt lokaliteter af geologisk interesse.

Ud over enkeltlokaliteter knytter de geologiske interesser sig til større sammenhængende områder, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve markante landskabsdannelser og terrænformer.

Strø Bjerge er et eksempel på et større område, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Strø Bjerge er en ås, der er dannet under sidste istid. Åsen er dannet ved, at smeltevandfloder i isen har aflejret sand og grus. Da isen smeltede væk, blev sandet og gruset afsat til et langstrakt bakkestrøg. Åsen er med sine 7 km den længste og bedst bevarede åsformation på det nordlige Sjælland. En mindre del af åsen ses syd for Ølsted, mens hovedparten af åsen ligger i Hillerød Kommune.

Området ved Melby Overdrev, Tisvilde Hegn, Asserbo og Vinderød er et andet eksempel, hvor man tydeligt kan se landskabets dannelse fra istiden til i dag. Området var i istiden et sund, der forbandt den daværende Arrefjord og nuværende Roskilde Fjord med Kattegat, det såkaldte Brødemosesund. Flere steder ses de tidligere (fossile) kystskrænter, der i dag ligger inde i landet. Landevejen Vinderød Skov løber fra Frederiksværk mod Arrenakke ved foden af disse fossile kystskrænter. Området har desuden i 1500-1700-tallet været udsat for sandflugt, der efterlod metertykke lag af sand i området. Flere steder ses klitter fra sandflugten - blandt andet lige nord for Arrenakke.

Geologiske interesseområder i fremtiden

Udpegningerne er opdateret i forbindelse med Kommuneplan 2021. I Halsnæs Kommune er der flere steder mulighed for at opleve randmorænelandskaber, der er dannet ved at isen under istiden har skubbet en vold af sand og grus foran sig. Det bakkede landskab langs Roskilde Fjords kyst fra Ølsted Strand til Frederiksværk er et geologisk spændende område med en randmoræne, der visse steder er eroderet til stejle kystskrænter - for eksempel ved Hvide Klint. Det bør også undersøges, om Hyllingebjerg har potentiale for at blive udpeget som geologisk interesseområde. I det hele taget vurderes det, at Halsnæs Kommune rummer geologiske værdier, der ikke i dag er udpeget som geologisk interessante områder. Ud fra en uddannelsesvinkel bør det undersøges, om der er færdiggravede grusgrave, hvor det er muligt at få et særligt indblik i kommunens geologi eventuelt kombineret med en rekreativ anvendelse. En ændring af udpegningsgrundlaget vil kræve en nærmere analyse af geologien i kommunen.

5.3.1 Indenfor de områder, der er udpeget som geologiske interesseområde, må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

5.3.2 Tilstanden og arealanvendelse i de geologiske interesseområder må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

5.3.3 Indenfor de geologiske interesseområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

5.3.4 Indenfor byzoneområder, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne. Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de geologiske interesser, som skal prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.

5.3.5 Indenfor de geologiske interesseområder, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råstofindvinding.

5.3.6 Indenfor de geologiske interesseområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af de geologiske værdier. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særlige sårbare.

5.3.7 Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser håndteres ifølge VVM-lovgivningen. Der skal ved tilladelse, konkret afgørelse eller ved fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelse af områdernes særlige værdier.

5.3.8 I det øvrige landområde uden for de udpegede geologiske interesseområder skal de geologiske og geomorfologiske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

Kort 5.3 Geologi


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for geologi er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.1, nr.16.

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er fastholdt uændret fra Kommuneplan 2013. I Kommuneplanen er de geologiske beskyttelsesinteresser beskrevet i et særskilt afsnit med retningslinjer og kort.