3.1 Bymønster

Byrådet vil:

- sikre en bystruktur, der understøtter attraktive butiks- og boligområder i kommunen.

Kort 3.1 Bymønster

Temaet Bymønster viser bystrukturen i Halsnæs, hvor der er to kommunecentre, 10 lokalsamfund og 12 landsbyer, samt kommer med en kort beskrivelse af de tre elementer.

 

Kommunecentrene

Kommunecentrene rummer et bredt udvalg af funktioner, som betjener alle kommunens borgere. Det gælder både funktioner, som alle bruger og funktioner, der er meget specialiseret. Det er her det store udvalg af dagligvare- og udvalgsvarebutikker ligger, ligesom mange af de offentlige servicebygninger, servicevirksomheder, spisesteder, kulturelle funktioner og hovedparten af kommunens erhvervsområder er koncentreret der. Kommunecentrene mister typisk deres koncentration af funktioner, jo længere man bevæger sig væk fra selve bymidten. I udkanten af centrene er der således typisk boligområder, mindre erhvervsområder og grønne områder.

Hundested og Frederiksværk er fortsat begge udpeget som kommunecentre. Rådhuset er placeret i Frederiksværk, mens der er en servicebutik i Hundested. De to kommunecentre i Halsnæs Kommune har begge en forholdsvis kort historisk baggrund på under 500 år. Kommunecentrenes værdier er, at de rummer alle de vigtige funktioner, som borgerne har brug for.

Lokalsamfundene

Lokalsamfundene er typisk mindre byer eller afgrænsede byområder præget af boliger og oftest med enkelte dagligdagen nødvendige funktioner som f.eks. dagligvarebutikker, idræt, skoler eller pasningsordninger. Grundet områdernes overskuelige størrelse opfatter beboerne ofte hele lokalsamfundet som deres lokalområde.

Lokalsamfundene er enten opstået omkring gamle landsbyer eller som afgrænsede forstadskvarterer til kommunecentrerne. Deres værdier er, at de udgør et samlet overskueligt boligområde med enkelte basale funktioner og nærhed til naturen.

Landsbyerne

Landsbyerne rummer primært boliger og landbrug. Landsbyerne er meget varierede i størrelse, og består af alt fra ganske få ejendomme til 50-70 ejendomme. Landsbyerne har ofte en klar overvægt af ældre ejendomme. I enkelte landsbyer er der opført en lille parcelhusudstykning, men oftest er der kun tale om enkelte nye boliger, der er placeret i "huller" i den gamle landsbybebyggelse. Typisk er der ingen butikker eller offentlige servicefunktioner i landsbyerne.

Landsbyerne har typisk en meget lang historie bag sig, hvilket tydeligt ses i flere af landsbyerne. Landsbyernes værdier er, at de i stort omfang ikke er spoleret af en nyere udvikling, og at der er kort til naturværdierne.