3.8 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Byrådet vil

- ikke udlægge nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog kan eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav fortsat være placeret, hvor de er i dag, hvis de overholder gældende miljølovgivning, herunder evt. miljøgodkendelse.

I Halsnæs Kommune er der en række virksomheder med særlige beliggenhedskrav for eksempel stålvalseværkerne, komposteringsanlægget mfl. Disse virksomheder kan fortsat være placeret hvor de er, da forhold omkring miljø og påvirkning på omgivelserne reguleres i henhold gældende miljølovgivning, herunder eventuelle miljøgodkendelser.

Ifølge Kommuneplan 2021 er der ikke udlagt arealer til nye virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Halsnæs Kommune. Der ønskes ikke udlagt arealer til sådan anvendelse i fremtiden. Dels på grund af kommunens befolkningstæthed, begrænsede udlæg af erhvervsområder og af hensyn til de store områder med beskyttelsesinteresser og grundvandsbeskyttelsesområder.

Hvis der opstår et ønske om at placere en virksomhed med særlige beliggenhedskrav, vil der ud over en vurdering af de miljømæssige konsekvenser skulle udarbejdes et kommuneplantillæg. Et eksempel kunne være etablering af et nyt komposteringsanlæg eller et slammineraliseringsanlæg, der på grund af lugt, støj og nedsivning må vurderes at have særlige beliggenhedskrav.

Der udlægges ikke nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav omfatter virksomheder:

- Hvor der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

- Der skal placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom anvendelse på grund af støj, lugt, og anden form for luftforurening.

- Der skal placeres under hensynstagen til grundvands- og recipientforurening.

- Der har et særligt transportbehov i form af tung trafik.

Her kan du læse mere

Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne, 2004
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 2016
Bekendtgørelse om godkendelse listevirksomheder, 2020

3.8.1 Der udlægges ikke arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for virksomheder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.6.

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2021.