5 Åbent land

Kapitlet Åbent land indeholder en række temaer, der beskriver status og beskyttelsesinteresserne i det åbne land i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  1. Værdifulde landskaber, der handler om de overordnede karakteristiske landskabstræk og typer.
  2. Kulturhistorie, der handler om de interessante kulturmiljøer i såvel landskabet som i bebyggelserne.
  3. Geologi, der handler om de geologiske interessante områder i Halsnæs.
  4. Biologi, er udgået og optaget fuldt i Grønt Danmarkskort.
  5. Grønt Danmarkskort, der handler om de særligt værdifulde og meget artsrige naturområder, som samtidig sikrer sammenhængen mellem naturområder.
  6. Skovrejsning, der handler om de områder, hvor der ønskes ny skov, og de områder hvor der er af forskellige årsager ikke ønskes ny skov.
  7. Jordbrug, der handler om de områder, der er særligt velegnede landbrugsområder, og dem der er særligt følsomme.
  8. Råstoffer, der handler om de områder, der er udlagt til råstofindvinding og hvordan de skal behandles efter endt indvinding.
  9. Kystnærhedszonen, der handler om mulighederne for at etablere fritidsanlæg i de kystnære områder samt de forskellige beskyttelsesinteresser, der er i området.