4.2 Kolonihaver

Byrådet vil

- bevare kolonihaveområderne som et typisk dansk kulturmiljø.

Kolonihaver er en dansk tradition, der går tilbage til 1880erne hvor de første kolonihaver blev oprettet i Aalborg. Dengang var kolonihaven dels et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer. Dels opfyldte haverne nogle økonomiske formål som nyttehaver, hvor der især i arbejdsløsheds- og krisetider dyrkedes vigtige tilskud til lønnen og kosten. Kolonihaverne har siden bredt sig til resten af landet og giver også i dag mulighed for, at beboere i etageboliger kan få en have til rekreation og beskæftigelse i fritiden.

I Halsnæs Kommune findes kolonihaveområder ved Brederød (Møllehaverne), Torup og Højbjerg (Omegnens Fritidshaveforening). Alle områderne er varige kolonihaveområder. Alle tre kolonihaveområder er overnatningshaver med mulighed for overnatning i sommerhalvåret. Kolonihaver kan enten være overnatningshaver med mulighed for at opføre et mindre hus til overnatning eller daghaver, som er nyttehaver og lignende, hvor der kun er mulighed for at opføre et redskabsskur på den enkelte havelod.

Folketinget vedtog i 2001 en lov om kolonihaver. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation. I medfør af loven blev alle kolonihaver i Danmark varige pr. 1. november 2001 med mindre ejeren havde meddelt Miljøministeriet, at området ikke ønskedes varigt. Det betyder at et kolonihaveområde kun kan nedlægges efter tilladelse fra kommunen og kun hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at nedlægge kolonihaveområdet. Ved nedlæggelse af et kolonihaveområde skal der oprettes et nyt som erstatning for det gamle.

I forbindelse med loven om kolonihaver blev Planloven også ændret så kommunerne nu har pligt til at udlægge arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.

I Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.

Her kan du læse mere

- Lov om kolonihaver, lovbekendtgørelse nr. 790 af 21/06/2007

- Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom

til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) lov nr. 535 af 24/06/2005

- By- og landskabsstyrelsens hjemmeside

www.blst.dk/landsplan/feriefritid/kolonihaver

4.2.1 Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). Det fremgår af retniningslinjekortet, hvor der er udlagt arealer til kolonihaver.

4.2.2 Kolonihaveområderne indgår i kommunens grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden.

4.2.3 Ved anlæggelse af nye overnatningshaver skal der laves en samlet vurdering af området, for eksempel i forhold til behov, landskabelig vurdering med videre Udlæg af nye arealer kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

4.2.4 Der kan ikke planlægges for nye kolonihaver med havelodder større end 400 m2. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at kolonihaverne ikke anvendes til helårsbeboelse.

4.2.5 For kolonihavehuse på nye kolonihavelodder må det bebyggede areal ikke overstige 40 m2 + 50 cm tagudhæng til alle sider. Ud over dette må der opføres en småbygning på op til 10 m2.

Kort 4.2 Kolonihaver


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for kolonihaver er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, nr. 9 og § 11c.

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget konkrete arealer til kolonihaver i Kommuneplan 2021. Halsnæs Kommune ligger i område C, hvor kommunerne skal planlægge for et antal overnatningshaver svarende til bebyggelsesforholdene. I Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.