5.1 Værdifulde Landskaber

Byrådet vil

- arbejde for at sikre og formidle områdets værdifulde landskaber, for eksempel kommunens kystskrænter, strandenge, randmorænen på Arrenæs samt Nordsjællands største sammenhængende hede - Melby Overdrev

Værdifulde landskaber omfatter særlige egnskarakteristiske landskaber, som er upåvirkede af indgreb.

Værdierne i landskabet knytter sig til forskellige landskabelige elementer som for eksempel terrænformer, naturområder og kulturelementer. Det er vigtigt både at bevare de enkelte landskabers særlige karakteristika og bevare mange forskellige landskabstyper, så der er variation i oplevelsesmulighederne.

Mange terrænformer er dannet i forbindelse med den sidste istid, hvor isen har formet landskabet så terrænet nogle steder er stærkt kuperet, andre steder er småbakket og enkelte steder er helt fladt. Andre terrænformer skyldes vejr og vind. I Halsnæs Kommune kan man se mange forskellige terrænformer. På Halsnæs ses hævet havbund og storbakket moræne, landskabet på Arrenæs er domineret af randmoræne, mens området lige nord for er en flad hævet havbund. Ved Kattegatkysten har havet eroderet kysten, så der dannes stejle klinter og vinden blæser sandet sammen i klitter og hele Nordkystlinjen fremstår som en ubrudt udligningskyst orienteret vinkelret på den dominerende vindretning. Ved Roskilde Fjord er kysten fra Frederiksværk til Havelse Å præget af randmoræner, der visse steder er eroderet, så der er dannet klinter. På sydsiden af Halsnæs-halvøen, fra Sølager til Frederiksværk, findes store sammenhængende og veludviklede strandenge.

Til de forskellige terrænformer knytter sig forskellige naturtyper som for eksempel enge, overdrev, heder, moser og søer. Skove og store søer som for eksempel Arresø er i sig selv markante elementer i landskabet.

Her kan du læse mere

- Landskabsbeskrivelse, Frederiksborg Amt 1992

- Arrenæsplanen, 2018 Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland

- Nationalpark for Kongernes Nordsjælland 2020

Områdernes afgrænsninger refererer til kort 5.1

Se kortet.

Halsnæs

Landskabet veksler mellem stærkt kuperet bakkeland og store jævne lavtliggende områder (Littorinaflader). Ofte afgrænses de to landskabselementer af stejle skrænter. For at fastholde de landskabelige særpræg er det vigtigt at friholde de tilbageværende åbne littorinaflader og skræntdannelser for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning, ligesom det er vigtigt at fastholde landsbyernes sluttede præg og afgrænsning mod det åbne land. Torup Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes. Desuden skal den landskabelige forbindelse mellem kyst og bagland i de få resterende, ubebyggede kiler langs Kattegatkysten friholdes for bebyggelse og anlæg.

Melby overdrev

Landskabet er domineret af hævet havbund (littorinaflade). Området er Nordsjællands største sammenhængende hedeareal. Skal området særlige landskabelige karakteristika bevares er det vigtigt, at området friholdes for bebyggelse og anlæg samt tilplantning og tilgroning og at den særlige vegetation sikres ved naturpleje.

Arrenæs

Landskabet er domineret af en tydelig randmoræne, der danner skarpe kontraster til de helt flade landskabselementer: Roskilde fjord, Arresø og den nord for liggende flade hævede havbund. For at fastholde Arrenæs særlige landskab bør de karakteristiske bakker og skræntdannelser friholdes for tekniske anlæg, bebyggelse og skovrejsning. Landskabskilen fra Thorsbakke til Roskilde Fjord og de åbne landbrugsarealer, der skråner ned mod Arresø og littorinafladen, bør friholdes for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning. Afgrænsning af Sonnerup landsby bør fastholdes. Vinderød Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.

Havelse - Strø Bjerge

Området er et bakket randmorænelandskab, hvor randmorænens bakkeformationer fremstår særligt tydelige ved Havelse Ås dalsider og langs Roskilde Fjord, hvor randmorænen fremstår som stejle kystklinter. Syd for Ølsted findes Strø Bjerge, der er den længste, højeste og bedst bevarede ås i Nordsjælland. For at fastholde det karakteristiske landskab i Havelse - Strø Bjerge, er det vigtigt at fastholde landsbyernes afgrænsning mod det åbne land, sikre udsigterne over Roskilde Fjord og de tilbageværende ubebyggede strækninger langs fjorden for bebyggelse, anlæg og tilplantning. Strø Bjerge er særlig sårbar overfor tilgroning, så det store udsyn over det åbne land fra åsen fastholdes. Engstrækningen på den hævede havbund langs Havelse Å sikres ved græsning.

Syd for Arresø

Landskabet er karakteriseret ved lavtliggende områder af hævet havbund (littorinaflader) med store mosedannelser som for eksempel Nørremosen, Kregme Mose og Ølsted Mose. Skal det landskabelige særpræg bevares, er det vigtigt at friholde landbrugsarealerne ved Kregme for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning, fastholde landsbyernes afgrænsning mod det åbne land og sikre eng- og mosestrækningerne langs Lyngby Å. Kregme Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.

5.1.1 Indenfor de områder, der er udpeget som værdifulde landskaber, må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

5.1.2 Tilstanden og arealanvendelse i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

5.1.3 Indenfor de værdifulde landskaber må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

5.1.4 Indenfor byzone-, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne. Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de landskabelige værdier, som skal prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.

5.1.5 Indenfor de værdifulde landskaber, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råstofindvinding.

5.1.6 Indenfor de værdifulde landskaber skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

5.1.7 I det øvrige landområde udenfor de værdifulde landskaber skal landskabelige helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens §3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

5.1.8 I de bynære landskaber skal der sikres gode forbindelser fra by- og sommerhusområder til det åbne land og kysterne. Ligesom der skal sikres en klar adskillelse mellem byområderne og det åbne land.

Kort 5.1 Værdifulde landskaber


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for værdifulde landskaber er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Udpegningsgrundlag

Kommuneplan 2017 har fortsat opsplittelsen fra Kommuneplan 2013 for beskyttelsesinteresserne i hhv. kulturhistorie, landskab, geologi og biologi for at få et mere tydeligt administrationsgrundlag.