4.4 Turisme

Byrådet vil

- sikre at turismen i Halsnæs Kommunes har rum til at udvikle sig blandt andet gennem at arbejde med nogle fokusområder for udviklingen, med nogle stedbundne funktioner, attraktioner og tiltag samt ved at sikre en sammenhæng mellem overnatningsmuligheder, aktiviteter og attraktioner. Et vigtigt element i områdets attraktion, som kan bruges til at understøtte forskellige tiltag, er områdets meget afvekslende natur.

Langt det meste af det turistmæssige udviklingspotentiale ligger inden for eksisterende byområder, havne og turistfaciliteter. Derfor vil planlægningen primært have lokal karakter inden for lokalplanlægning. Når vi laver turismemæssige overvejsler, ser vi udviklingspotentialerne i en sammenhæng og udstikker de overordnede rammer for den fremtidige udvikling.

De langsigtede mål for turismen i Halsnæs Kommune er at udvikle erhvervet, så der er oplevelser og aktiviteter hele året rundt. Der vil dog naturligt være særligt fokus på sommer turismen og de udendørs aktiviteter og oplevelser.
Overnatningspotentialet skal udvikles, så det understøtter turismen, særligt med fokus på sommerhusene, campingpladserne og den private nære overnatning på B&B og pensionater.

I Halsnæs Kommune er turisme en vigtig og voksende del af det samlede erhvervsliv, og en fortsat udvikling af turismen står højt på den kommunale dagsorden. Byrådet ønsker at understøtte turismens vækst, og sikre gode rammebetingelser for turisterhvervets udviklingsmuligheder. Byrådet ønsker derigennem at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser via innovation, produktudvikling og samarbejde både lokalt, regionalt og nationalt.

Byrådet ønsker at udnytte turismens samspil og synergi med kommunens andre indsatser indenfor, kultur, fritid og friluftsliv, og udnytte sammenhængen mellem udvikling af turisme, oplevelsesprodukter og øget bosætning.

I foråret 2016 vedtog Byrådet ”Halsnæs Vision 2030 - Oplev det rå og autentiske Halsnæs”. Visionen bygger på vores styrker og er retningen for Halsnæs’ udvikling de næste 15 år. Målet er:

I 2030 har Halsnæs en rigdom på oplevelser hele året, så det altid er sæson for gode aktiviteter.

I 2030 står vi sammen om at skabe gode fælles oplevelser og attraktive rammer for at leve og bo i Halsnæs Kommune.

I 2030 er Halsnæs kendt for de nærværende, rå og autentiske oplevelser, der kommer særligt til udtryk gennem aktiviteter i naturen og på vandet, kunst og kultur, lokale fællesskaber og håndværk.

Halsnæs Kommune har mange naturressourcer både til lands og til vands, som kan udvikles og bruges til aktiviteter hele året og være med til at styrke Halsnæs Kommune som turistmål.

De rå og autentiske oplevelser og det lokale islæt præget af lokale produkter, lokal hygge og nærhed skal være centrale dele i kommunens turismeimage.

Turismen udvikles blandt andet i samarbejde med VisitNordsjælland og de øvrige nordsjællandske kommuner, hvor en række projekter er med til at understøtte Halsnæs Kommunes målsætninger.


Områder med særlige potentialer

I arbejdet med at udvikle turismeerhvervet i Halsnæs Kommune er der fire områder, der vurderes at have et særligt potentiale, og som derfor vil få et særligt fokus.

  • Lynæs Havn og kystområdet umiddelbart omkring havnen
  • Hundested Havn og den bynære strand Trekanten
  • Liseleje og badeby-miljøet
  • Frederiksværk by med Stålsat By, herunder især bymidten, kulturhuset Gjethuset og havnen


Turismevækstspor

For at udvikle turismen i Halsnæs Kommune, er der fokus på fem indsatsområder. Arbejdet med områderne består dels i at skabe fællesskab blandt aktørerne omkring dem, sætte nogle fælles rammer for dem og om nødvendigt skabe grundlag for de nødvendige fysiske rammer gennem vores fysiske planlægning.

De fem indsatsområder er:

  • Natur- og kystturisme
  • Kulturarv og kulturoplevelser
  • Udvikling af overnatningstilbud og forøgelse af antal overnatninger
  • Unikke stedbundne fødevarer
  • Events

Planlægningen skal sikre de nødvendige fysiske rammer for udviklingen af turismen med udgangspunkt i disse fem vækstspor.

Natur- og kystturisme
Livet ved kysten står centralt i Halsnæs. Vi har altid udviklet os og vores fysiske miljøer gennem havne, vandveje, fjord og hav. Vi ønsker, at Halsnæs er kendt som et naturskønt, maritimt område, hvor der er mulighed for oplevelser i og omkring hav, sø, fjorde og kanaler. Gode strande til rekreativ brug og forbindelser ind i baglandet, så man kan opleve de landskabelige sammenhænge.

Halsnæs er landskabeligt spændende og indeholder stort set alle de danske naturtyper i rå og uspolerede mængder. Naturplejen prioriteres højt på mange af de store, smukke naturarealer, hvoraf en del indgår i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Mange af områderne er offentligt tilgængelige og ligger tæt på by- og sommerhusområder.

De meget afvekslende naturoplevelser giver en enestående platform til at udvikle en aktiv naturturisme med en vifte af outdoor- og friluftsaktiviteter. Der vil fortsat blive sat fokus på indsatsen for at tilgængeliggøre og formidle naturen.

Kulturarv og kulturoplevelser
Halsnæs Kommune's to store byer – Frederiksværk og Hundested – er yngre købstæder med rod i lokale aktiviteter, og de har derfor en rig kulturhistorie. Frederiksværk er den eneste købstad i Danmark, der er opstået omkring en industriproduktion, og Frederiksværk er blandt andet derfor udpeget som nationalt industriminde. Industrihistorien er synlig mange steder i byen i form af bygninger, anlæg og byens struktur. Stålsat By er et byudviklingsprojekt, der spejler byens historie og stolthed samtidig med, at den tilfører nye mødesteder og bevægelsesmuligheder og skaber bedre rammer for handelslivet. Kulturarven er vigtig i formidlingen af Frederiksværk by og de oplevelser, der skabes i byen.

Der findes også andre kulturmiljøer i kommunen. Flere af disse understøtter turistmæssige oplevelser, f.eks. Liseleje, Kikhavn og Lynæs. Vi understøtter kulturmiljøerne og attraktionerne i områderne og søger at bevare deres autenticitet og mangfoldighed.

Hundested er opstået omkring en fiskerihavn, som i mange år var omdrejningspunktet for byen og byens liv. I dag har havnen udviklet sig i andre retninger, og fiskeri betyder mindre end tidligere, om end det stadig er meget synligt. Havnen er stadig Hundesteds omdrejningspunkt, men i dag også som en meget attraktiv kulturhavn med en lang række kunsthåndværk, restauranter og andre kulturoplevelser.

Udvikling af overnatningstilbud
Der er i Halsnæs Kommune et ønske om at skabe vækst på turismeområdet ved, at antallet af overnatninger stiger.

Halsnæs Kommune ønsker at der arbejdes med at udvikle overnatningsmuligheder, som knytter sig til de lokale attraktioner og steder. Det kan f.eks. være overnatningsmuligheder i forbindelse med vandsportsaktiviteterne i Lynæs eller industrikulturmiljøerne i Frederiksværk. Campingpladserne kan spille en vigtig rolle ved at blive knyttet tættere til de lokale attraktioner og aktiviteter. Andre muligheder er mere primitive overnatningsfaciliteter, hvor det rå og autentiske Halsnæs og naturen er i fokus.
Endelig er det vigtigt at videreudvikle på det kæmpe potentiale, der er i kommunens cirka 8.500 sommerhuse gennem privat udlejning og den deraf følgende indtægt for de lokale turismefaciliteter og handlende.

Unikke stedbundne fødevarer
Gennem Spisekammer Halsnæs arbejdes der med at koordinere de lokale fødevareproducenter og derved øge kendskabet til Halsnæs’ specielle fødevarer. Også mange af de lokale restauranter kan være med til at løfte dette koncept. Området er ret nyt og under stadig udvikling, men støtter godt op om det lokale og det autentiske.

Events
Events er et udviklingspotentiale, der er relativt nyt og under stadig udvikling. Målsætningen er at gøre Halsnæs kendt gennem en række fast tilbagevendende events, som med stor fordel kan tage udgangspunkt i kommunens værdier – f.eks. løbet Stålmanden, der har inspiration i stålbyen Frederiksværk. Eventsne skal give mulighed for de lokale turismeaktører og handlende til at gøre sig selv mere kendte og give de mange tilrejsende til eventsne lyst til at vende tilbage for at se og opleve vores attraktioner og smukke landskab.

4.4.1 Nye turismeanlæg skal placeres under hensyntagen til Halsnæs Kommunens natur- og kulturværdier, idet værdierne gerne må indgå som understøttende element.

4.4.2 Der kan etableres turismeanlæg, som understøtter de bynære kernepunkter i Lynæs, Hundested, Liseleje og Frederiksværk. Det kan være turistaktiviteter, overnatningsfaciliteter og anlæg til understøttelse af disse ting.

4.4.3 Campingpladserne kan udvikles med henblik på at understøtte turismen i Halsnæs Kommune - både i de bynære kernepunkter, men også den mere natur- og landskabsprægede oplevelsesturisme.

4.4.4 udlejning af sommerhuse skal styrkes gennem tiltag i relevante områder.

Kort 4.4 Turistlokaliteter

Se kortet i stort format

Stier
Fuldt optrukne linjer er regionale stier: Nordkyststien (R47) og Fjordstien (R40)
Stiplede linjer er øvrige rekreative stier.

Hotspots - geografiske udviklingsområder
1. Liseleje Badeby
2. Hundested Kulturhavn
3. Lynæs Vandsportssted
4. Frederiksværk Stålsat By
5. Naturcenter Auderød Havn + Auderødlejren

Overnatning
1. Liseleje pensionat
2. Bokildegård Camping
3. Hundested Kro
4. Rosenholm Camping
5. Lynæs Camping
6. Sølager Camping
7. Byaasgaard Camping
8. Frederiksværk Camping og vandrehjem
9. Frederiksværk Hotel

Havne
1. Hundested Lystbådehavn
2. Lynæs Lystbådehavn
3. Frederiksværk Lystbådehavn

Turisme og attraktioner
1. Kikhavn landsby
2. Knud Rasmussens Hus
3. Hundested Skanse
4. Mellemrummet
5. Lynæs Fort
6. Runddysse
8. Syvhøje, Melby
9. Asserbo Golfbane
10. Kanalerne i Frederiksværk med sluser
11. Arresødal med park og natursti
12. Gjethuset
13. Maglehøj
14. Dronningeholm
15. Naturcenter Auderød Havn
16. Ølsted Grusgrav Naturcenter
17. Økosamfundet Dyssekilde og Torup Bogby
18. Bakkestien
19. Krudtværket
20. Sonnerup Skov og Dragebjerg gravhøje
21. Havtyren naturlegeplads
22. MS Frederikke turbåd

Natur
1. Melby Overdrev og plantagerne
2. Hyllingebjerg – kystskrænt og erosionskyst
3. Spodsbjerg – kystskrænt, udsigtspunkt, fjordindløb
4. Store Karlsminde – kystskrænt, fjordene
5. Arresø – sti i ellemosen, kanalerne
6. Arrenæs – bakkelandskab
7. Rundebakke – kystlandskab og kystnatur
8. Arrenakke Bakke – gammelt kystskrænt og udsigtspunkt
9. Strø Bjerge – istidslandskab
10. Ellinge Strandenge – græssende dyr