5.8 Råstoffer

Byrådet vil

- sikre de erhvervsøkonomiske interesser i forbindelse med råstofindvinding under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelser i de udpegede råstofgraveområder.

Region Hovedstaden har udarbejdet Råstofplan 2016-2020. Planen er endeligt vedtaget i slutningen af 2021. Råstofplanen er revideret i indhold, ligesom en række graveområder er blevet undersøgt nærmere og deres afgrænsning revideret. Desuden er der udlagt et nyt interesseområde ved Amagerhuse.

I Halsnæs Kommune er der to graveområder  på i alt 24,4 ha. Råstofforekomsterne består primært af sand og en mindre mængde grus. C4 er kortlagt, mens C3 ikke er det endnu. Forekomsterne er vurderet til 910.000 m³. Interesseområdet ved Amagerhuse er på 46 ha.

I 2022 er der ingen aktive råstofgrave i kommunen. Der stadig er en del uudnyttet i C4, og C3 slet ikke er taget i brug. Der har tidligere været indvundet råstoffer mange andre steder i kommunen, især omkring Ølsted til gasbetonproduktion og på Arrenæs. Arealerne er nedlagt som graveområder af beskyttelsesmæssige hensyn.

Indvinding af råstoffer vil altid være et voldsomt indgreb i landskabet, som efter endt indvinding efterlades med store huller, hvor der i mange tilfælde også vil opstå naturlige søer. Der er i dag i praksis ikke mulighed for at tilføre ren jord til efterbehandling, når råstofindvindingen er slut, da jordforureningsloven kun i meget få tilfælde giver mulighed for dispensation til det. Det er regionen, der er myndighed på dette område. Efterbehandling af området skal derfor ske ved at forme graven på en fornuftig måde og dække af med den overjord, der bliver rømmet af, inden indvindingen går i gang. Det bør sikres, at råstofområder efter endt gravning kan indrettes til rekreative formål.

Da råstoffer er en vigtig ressource i forbindelse med stort set alle bygge- og anlægsarbejder, og de udlagte graveområder ikke indeholder ubegrænsede ressourcer, må der nødvendigvis ske en afvejning af behovet for råstoffer og hensynet til natur- og landskabsværdier i de områder, hvor der graves.

Her kan du læse mere

- Råstofplan 2012, udarbejdet af Region Hovedstaden

- Forslag til råstofplan 2016/2020

- Beskyttelsesinteresser i det åbne land, Hovedstadens

Udviklingsråd, december 2006

5.8.1 Råstofindvinding skal som hovedregel foregå inden for graveområderne udlagt i regionens råstofplan. Inden for udlagte graveområder må der ikke planlægges for eller tillades anlæg eller andre aktiviteter, der kan hindre eller vanskeliggøre råstofindvinding.

5.8.2 Tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejl kan gives af regionen på baggrund af en konkret vurdering.

5.8.3 Der gives ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner.

5.8.4 Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udlagte graveområder, men kun hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige overordnede eller kommuneplanmæssige interesser.

5.8.5 En eventuel tilladelse uden for de udlagte graveområder skal gives af Region Hovedstaden.

5.8.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til ikke forurenende rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

5.8.7 Ved efterbehandling af råstofgrave, der helt eller delvist ligger i et beskyttelsesområde, kan det pålægges indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i området. I det hele taget skal der tænkes i at skabe ny interessant natur, som kan bidrage til at øge biodiversiteten. Således må der f.eks. gerne efterlades stejle skråninger.

5.8.8 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet, og det sker i henhold til retningslinjerne for friluftsanlæg.

5.8.9 Efterbehandling af færdiggravede arealer skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt anvendelsen af de omkringliggende landskab. Se også afsnittene Geologi og Værdifulde landskaber.

5.8.10 I udpegede interesseområder må der ikke planlægges for eller etableres ændret arealanvendelse, der kan hindre eller vanskeliggøre en eventuel fremtidig råstofindvinding.

Kort 5.8 Råstoffer


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for råstofindvinding er fastsat i medfør af Råstoflovens § 5a og Planlovens § 11 stk. 4, nr. 6.

Udpegningsgrundlag

Region Hovedstaden udpeger graveområder, kortlægger områdernes rummelighed og opstiller overordnede retningslinjer. Kommunerne kan supplere med lokale retningslinjer, der primært handler om efterbehandlingen af et udgravet råstofområde. 

Råstofplan 2016-2020 er vedtaget i slutningen af 2021. Heri udpeges et område øst for Amagerhuse til muligt nye graveområder. - interesseområde.