6.3 VVM-pligtige anlæg

Byrådet vil

- sikre, at der ved planlægning af nye større byggerier og anlæg tages hensyn til miljøpåvirkninger af omgivelserne gennem udarbejdelse af en vurdering af virkninger på miljøet for VVM-pligtige anlæg.

Anlæg og projekter kan være omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis anlægget eller projektet er omfattet af lovens bilag 1, kræver det en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensvurdering).

Der vil eksempelvis altid kræves VVM-redegørelse (miljøkonsekvensvurdering) for visse typer større regionale anlæg såsom større vindmøller, butikscentre, råstofgrave over 25 ha, store vejanlæg, ferieanlæg og store husdyrproduktioner, hvor udvidelsen kan sidestilles med nyanlæg beskrevet i lovens bilag 1.

Hvis anlægget eller projektet er omfattet af lovens bilag 2, kræver det en VVM-screening. Denne kan ende ud i enten: 1) Krav om VVM-redegørelse.(Miljøkonsekvensvurdering) 2) Ikke krav om VVM-redegørelse.

 

Eksempler på anlæg som er omfattet af bilag 2 og derfor kan være omfattet af VVM-reglerne er mindre varmeværker, mindre butikscentre, mindre vejanlæg, campingpladser, større anlægsarbejder i byzone f.eks. større boligområder eller skoler og anlæg til bortskaffelse af affald. Afgørelse af hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for bilag 2 anlæg afklares i forbindelse med en screening af miljøpåvirkninger.

VVM udarbejdes således, hvis anlægstypen kræver det, og der skal altid udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med planlægningen.

Indhold i en VVM-redegørelse

En VVM-redegørelse (Miljøkonsekvensvurdering) skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg eller projekt. Alternative udformninger og/eller placeringer skal ligeledes belyses. Der skal beskrives mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen skal udarbejdes af den kompetente myndighed, hvilket f.eks. kan være kommunen, Miljøstyrelsen eller Kystdirektoratet. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for alle projekter, der udarbejdes VVM-redegørelse for, hvis ikke disse kan medtages inden for de eksisterende rammebestemmelser i kommuneplanen.

VVM-pligtige anlæg i Halsnæs Kommune

I 2008 er der udarbejdet en konsekvensvurdering for placering af en lystbådehavn i Liseleje i forhold til de internationale beskyttelsesinteresser, der er i områder. Konsekvensvurderingen har været til behandling i Kystdirektoratet, som har sendt den i høring hos Kommunen og i Naturstyrelsen. På baggrund af denne behandling vil det blive besluttet, om planlægningsarbejdet udarbejdelse af en VVM skal påbegyndes. Det er uafklaret, om der vil kunne opnås en planlægningstilladelse.

Der udføres løbende VVM-screeninger for forskellige projekter, herunder godkendelsespligtige virksomheder samt alle kystsikringsprojekter.

Her kan du læse mere

- Vejledning om VVM i Planloven

- Vejledning om Landzoneadministration

6.3.1 Etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt forudsætter, at der på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) udarbejdes kommuneplantillæg med rammer for anlæggets beliggenhed og udformning.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11g samt Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)