Klima

Klimatemaet er et nyt tema, der samler de afsnit i den tidligere kommuneplan, der handler om klima. Samtidig er der indført et afsnit om klimatilpasning, der er væsentlig udbygget i forhold til, hvad der har været hidtil, idet der er kommet nye regler om klimatilpasning i kommuneplanen.

Fremtidens klimaudfordringer
Der er bred enighed om, at vi i fremtiden skal forvente klimaforandringer som følge af den globale opvarmning. I Danmark skal vi i fremtiden forvente et både varmere og mere vådt vejr, end det vi kender i dag. Den øgede mængde regn forventes, som udgangspunkt, at falde mere koncentreret, specielt om vinteren, og der vil komme flere og kraftigere regnbyger end, hvad vi kender nu.  Den globale opvarmning fører derud over til stigende vandstand i havene, hvilket vil betyde, at stormfloder forventes at ramme kraftigere og føre til både erosion på vores kyster samt større risiko for vand på terræn.

Halsnæs kommune er omgivet af vand - kyster, fjorde, søer og kanaler er med til at gøre Halsnæs til noget særligt. At Halsnæs er omgivet af vand og det faktum, at store dele af kommunen ligger lavt, gør os samtidig sårbare over for de øgede nedbørsmængder, det stigende grundvand og havvandsstigninger, der følger af klimaforandringer.

Klimaindsatsen i Halsnæs Kommune følger to spor. For det første at begrænse klimaforandringerne mest muligt ved at nedbringe udledningen CO2 og andre drivhusgasser. For det andet at arbejde med at få håndteret den øgende kysterosion og vandmængder, så både eksisterende og fremtidige værdier sikres bedst muligt. Der er arbejdet på begge områder i flere år, og arbejdet vil forsætte i fremtiden.

Målet med klimatilpasning er at sikre, at områder, der er i væsentlig risiko for at blive oversvømmet eller udsat for erosion, bliver identificeret/udpeget, så der kan tages stilling til eventuelle foranstaltninger.

Områder som udpeges som udfordret i forhold til erosion eller oversvømmelse, kan både være områder, der allerede er bebygget, eller arealer der på nuværende tidspunkt er ubebygget.