Biodiversitet i byen

Byrådet vil: 
Sikre at biodiversitet medtænkes når der sker større byudvikling. 

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er et udtryk for naturens mangfoldighed. Biodiversitet omhandler al liv på jorden fra store pattedyr, planter over insekter, svampe og bakterier, ofte forbundet med hinanden. Biodiversitet handler både om den genetiske variation inden for en art og om variation mellem arter.

Biodiversitet i bebyggede områder.

Biodiversitet er ofte noget, som forbindes med det åbne land og større naturområder. Biodiversitet har dog også sin berettigelse i mere bebyggede områder, hvor det både kan have funktion af korridorer for dyr og planter samtidig med, at det giver et varieret og oplevelsesrigt lokalområde til glæde for beboerne. Biodiversitet i mere bebyggede områder handler ofte ikke om store arealer, men om at sikre, at de grønne områder, der anlægges, er med til at understøtte biodiversiteten.  Dette kan både gøres ved at medtænke natur, som allerede er til stede, ind i et konkret projekt, og ved at etablere ny beplantning, hvor man sikre at forudsætningerne for biodiversitet er til stede, fx ved at benytte et varieret udvalg af hjemhørende eller lokale planter, som er tilpasset de behov og forudsætninger, som er på stedet.  

En VILDERE kommune

Halsnæs Kommune deltager, fra 2021, sammen med en række andre kommuner, i Miljøministeriets konkurrence VILDERE kommune. Formålet med konkurrencen er at motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark. Der er frie rammer for, hvordan man som kommune vælger at deltage i konkurrencen. I Halsnæs Kommune er der flere tiltag i gang i forhold til VILDERE kommune. Et af tiltagende er ved Kappelhøjkilen, hvor der arbejdes med at udlægge 25-30 ha af kommunens jord til vild natur. Ligeledes er der etableret et formidlingsrev ved Hundested. Det er et stenrev der strækker sig ud i Kattegat og skal fungere som leve sted for en række forskellige dyr. Også etableringen af strandeng og overdrev med 7 nye vandhuller i forbindelse med frede arealer ved Gråstenvej er en del af VILDERE kommune.

Som en del af kommunens deltagelse i konkurrencen skal der arbejdes med driften af de grønne områder i kommunen, så vild natur og biodiversitet indtænkes i den måde, som kommunens arealer beplantes og plejes på.

Konkurrencen løber frem til efteråret 2022.

2.4.1 I forbindelse med lokalplanlægning for nye større bebyggelser eller renoveringer skal der arbejdes for at bevare særlig værdifuld natur og områder med høj biodiversitet.

2.4.2   I forbindelse med lokalplanlægning for større nye bebyggelser eller renoveringer bør det undersøges, om placering af og typer af beplantning kan få funktion af grønne forbindelser til eksisterende natur.

2.4.3 I forbindelse med lokalplanlægning skal der, i det omfang det giver mening, stilles krav om i højst mulig grad at anvende hjemhørende eller lokale arter og gerne en variation af flere arter.

2.4.4 I forbindelse med lokalplanlægning hvor der stilles krav til regnvandshåndtering bør det undersøges, om dette kan ske i samspil med en forøgelse af biodiversiteten.