5.9 Kystnærhedszonen

Byrådet vil

- bevare kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat som typiske danske kystlandskaber, og medvirke til at sikre og forbedre adgangen til kysterne.

De danske kyster er enestående i Europa på grund af deres variation. Det er derfor af national og international interesse, at de danske kyster bevares. For at beskytte kystområderne er der afgrænset en kystnærhedszone på ca. 3 km fra kysten i landzone og sommerhusområder, hvor der gælder særlige regler for planlægningen. Formålet med kystnærhedszonen er at søge at friholde kystområderne for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, for at sikre at de åbne kyster forsat udgør en væsentlig landskabs- og naturresurse.

Kystnærhedszonen

Næsten hele Halsnæs Kommune ligger inden for den 3 km brede kystnærhedszone. Kun den yderste del af Arrenæs samt området vest for Grimstrup og Lille Havelse ligger udenfor kystnærhedszonen. De to største byer Frederiksværk og Hundested, ligger begge direkte ud til kysten. Kystlandskabet består dels af fjordlandskaberne ned mod Roskilde Fjord og Isefjorden og dels af Kattegatkysten på den nordlige del af Halsnæs. Begge kysttyper, er karakteristiske for det danske kystlandskab. Den kystnære beliggenhed betyder, at der ved planlægning af nye byområder, byggeri og anlæg mm. inden for kystnærhedszonen skal gives en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Udvikling indenfor kystnærhedszonen er ikke udelukket, men det kræver en meget grundig planlægning.

Kystkiler

Kystkiler er åbne grønne områder, der går ned til kysten og forbinder kystområderne med baglandet. Ofte ligger kystkilerne som de sidste åbne områder langs en ellers bebygget kyststrækning og giver mulighed for at fornemme nærheden til kysten fra eksempelvis byområder, veje og det åbne land. En del steder dyrkes kystkilerne landbrugsmæssigt.

Kystkilernes er i kommuneplanen udlagt som regionale friluftsområder for det almene (uorganiserede) friluftsliv, se afsnittet om friluftsformål.

Kystkilerne har regional betydning som friluftsområder for indbyggerne i hele Hovedstadsområdet. I kystkilerne må der blandt andet ikke opføres bebyggelse eller anlæg til beboelse, erhverv eller andre bymæssige aktiviteter eller anlæg til organiserede friluftsformål, der kan begrænse befolkningens adgang til og benyttelse af kystkilerne til almene friluftsformål. I forbindelse med planlægning og administration af kommuneplanens retningslinjer og anden lovgivning skal den rekreative anvendelse af kystkilerne gå forud for andre interesser.

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone der er fastlagt i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Formålet er at sikre og bevare åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen er principielt 300 m fra landvegetationen på det tidspunkt, den blev fastlagt, men i sommerhusområder er strandbeskyttelseslinjen kun 100 m, ligesom den er mindre end 300 m i områder med bebyggelse helt ned til kysten. Den konkrete afgrænsning af Strandbeskyttelseslinjen kan ses på Miljøportalen. Inden for Strandbeskyttelseslinjen må tilstanden ikke ændres. Det betyder, at der ikke må opføres ny bebyggelse som for eksempel skure, carporte, master, campingvogne eller tilbygninger til eksisterende bygninger. Bygningers ydre fremtræden må heller ikke ændres. Desuden må der ikke udstykkes, gennemføres terrænændringer, beplantes eller hegnes. Eksisterende lovlig landbrugsdrift indenfor Strandbeskyttelseslinjen er tilladt. Det er dog ikke tilladt at tilplante med eksempelvis frugtbuske eller juletræer, selv om det sker i forbindelse med en landbrugsmæssig drift. Også plantning af læhegn og etablering af vildremiser er omfattet af forbuddet. Det er dog tilladt at genplante og udskifte eksisterende læhegn, lige som det er tilladt at gentilplante på skovarealer. For en nærmere gennemgang henvises til vejledningen om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone eller til Miljøcenter Roskilde, der administrerer bestemmelserne om Strandbeskyttelseslinjen.

Strandbeskyttelsen indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden jævnfør naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter, skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og af eksisterende byggeri.

Nye aktiviteter inden for kystnærhedszonen

Halsnæs Kommune har gennemgået de gældende arealreservationer til byformål, der ligger indenfor kystnærhedszonen. De lokalplanlagte byzoneområder, byudviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen vurderes forsat at være aktuelle. På længere sigt vil nye byudviklingsarealer søges placeret bag eksisterende byområder, så de ikke påvirker kystlandskabet.

Der findes en række sommerhusområder, hvor en del af området er udpeget som kystkile, og derfor ikke kan bebygges. Det bør overvejes, om det vil være muligt at tilbageføre områderne til landzone. En tilbageførsel til landzone vil kræve en forudgående dialog med de berørte lodsejere.

Der er i 2008 udarbejdet en Masterplan for Hundested Havn og en Helhedsplan for Hundested bymidte. Masterplanen for Hundested Havn muliggør en udbygning med boliger umiddelbart nord for lystbådehavnen. Intentionerne i planen er at styrke kulturindholdet på havnen, ligesom der gives mulighed for hotelvirksomhed på havnen. Et andet centralt punkt i planen er at skabe en bedre forbindelse mellem havnen og bymidten. Al fremtidig udvikling på Hundested Havn sker inden for de eksisterende bolværker. I forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for Hundested Havn er der udarbejdet en række volumenstudier og visualiseringer. Masterplanen er ikke udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, hvorfor placeringen af bygningerne og dermed indvirkningen på kystlandskabet ikke kan analyseres færdigt, før der er truffet beslutning om et konkret bebyggelsesforslag for området. Kommuneplan 2013 stiller derfor krav om, at der i forbindelse med lokalplanlægning eller anden projektplanlægning foretages en vurdering af indvirkningen på kystlandskabet.

I Hanehoved findes et mindre byzoneområde, som i Regionplan 2005 er udlagt til kystkile, som primært skal anvendes til aktiviteter for det almene (uorganiserede) friluftsliv, og hvor der ikke må opføres bebyggelse.

Også for mindre anlæg som for eksempel opstilling af husstandsvindmøller skal der gives en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Dette sker med en konkret vurdering af det enkelte byggeri eller anlæg, typisk i forbindelse med en landzonetilladelse.

Søterritoriet

Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra Kystdirektoratet efter kystbeskyttelsesloven.

5.10.1 Kystnærhedszonen omfatter landzone, byzone og sommerhusområde indtil 3 km fra kystlinien. Afgrænsningen i Halsnæs Kommune fremgår af kortet ovenfor.

5.10.2 I kystnærhedszonen må der ikke placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Trafik- og forsyningsanlæg samt lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til kommuneplanens øvrige retningslinjer eller særlig kystbeskyttelse.

5.10.3 I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone) og sommerhusområder, der ligger lige ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i forbindelse med planlægningen ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at:

- ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed

- der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og naturinteresser på de omgivende arealer

- der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at

- offentligheden sikres adgang til kysten.

5.10.4 I lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzone, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkninger af kystlandskabet. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

5.10.5 Halsnæs Kommunes kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. I den 3 km kystnærhedszone må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

5.10.6 Ny byzoneudlæg til boligbebyggelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse. I den 3 km kystnærezone må der kun planlægges for anlæg og byggeri, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.

5.10.7 Befolkningens adgang til de kystnære områder skal sikres og styrkes.

5.10.8 Planlægning for Hundested Nordhavn skal tage udgangspunkt et konkret projekt. I forbindelse med lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal det vurderes, hvilken indvirkning fremtidigt byggeri har på kystlandskabet.

Kort 5.9 Kystnærhedszonen


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Kystnærhedszonen er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1 nr. 18, § 11e, stk. 1 nr. 7, § 11f, stk. 2 samt § 5a, stk. 1 og § 5b.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er videreført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013.