6.4 Støjbelastede områder

Byrådet vil

- arbejde for at minimere konflikter mellem støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, støjende anlæg og aktiviteter.

Støjbelastning kan komme fra flere forskellige kilder. De vigtigste kilder som kommuneplanen kan være med til at regulere er støj fra veje og jernbaner, virksomheder, støjende anlæg og militære anlæg. I Halsnæs Kommune er der ikke længere støj fra militære anlæg, da såvel Melbylejren som Auderødlejren er ophørt med militære funktioner. Jægersprislejren påvirker ikke arealer i Halsnæs Kommune med støj udover de tilladte støjgrænser for støjfølsom anvendelse såsom boliger. Herunder er støj fra veje, jernbaner, støjende anlæg og virksomheder beskrevet.

Veje

Den største trafikbelastning i Halsnæs Kommune er på Hillerødvej på strækningen Kregme-Frederiksværk, hvor årsdøgntrafikken i 2018 var 18.900 køretøjer. På Hundestedvej vest for rundkørslen i Frederiksværk er den 14.200, på Amtsvejen ved Amagerhuse 9.700 og på Frederikssundsvej syd for Kregme 8.900. Vejdirektoratet har udarbejdet en støjhandlingsplan i 2018, som viser, at der er tre vejstrækninger i Halsnæs, hvor støjniveauet er over 65 dB. Det er Hillerødvej i Kregme, Hillerødvej fra Sportsvej til Sandskårsvej og Hillerødvej/Hundestedvej fra Bøgevej til Industrivej. I forbindelse med Infrastrukturplan 2035, som der er indgået politisk aftale om i juni 2021, er der lagt op til et støjskærmsprojekt langs rute 16 i Kregme i 2022.

Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at grænseværdien for vejstøj er overholdt. Støj forebygges gennem trafikplanlægningen. Støj kan reduceres:

- Ved kilden (trafikkens omfang, antallet af tunge køretøjer, hastighed, køremåde og vejens belægning).

- Mellem kilden og modtageren (støj-afskærmning, terrænforhold).

- Ved modtageren (facadeisolering, støjvinduer og afskærmning tæt på facaden).

Hvilken støjdæmpning, der kan bruges afhænger af, om det er ved udlægning af nye områder til støjfølsom anvendelse, ved eksisterende veje (støjvolde, bebyggelsens udformning), ved veje i eksisterende boligområder (støjhegn, facade-isolering, belægning) eller ved anlæg af nye veje, hvor man også kan udforme det nye vejanlæg, så det giver færrest støjgener i eksisterende boligområder. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser.

Ved udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse i nærheden af eksisterende støjbelastede veje skal der ud over eksisterende forhold også ses på en situation fremskrevet ti år for så vidt angår forventet trafikvækst. Ved sådanne udlæg i nærheden af statens veje, så er eventuelle krav om støjdæmpning af de nyudlagte arealer den statslige vejmyndighed uvedkommende.

Jernbaner

Lokalbanen fra Hillerød - Hundested løber gennem kommunen fra kommunegrænsen mod Hillerød ved Grimstrup til Hundested Havn. Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse langs banen skal det sikres, at grænseværdien for jernbanestøj er overholdt. For at undgå vibrationer i husene skal der desuden være en afstand på minimum 25 meter mellem spormidten og boligen. Det er muligt, at støjen vil stille større afstandskrav i visse situationer.
Se bilag 4 for vejledende støjgrænser for jernbaner.

Støjende anlæg

Der er i dag 3 områder i Halsnæs Kommune, hvor der foregår støjende friluftsaktiviteter. Det drejer sig om Melby Microcross Bane vest for Melby Skole, Melby Skytteforenings Skydebane på Tollerup Strandvej og Frederiksværk Skytteforenings skydebane på Sørupvang.

Melby Microcross Bane ligger ved sportsanlægget ved Melby Skole. Grænseværdien for støj ved boligområderne er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).

Melby Skytteforenings skydebane ligger på Tollerup Strandvej 10. Grænseværdien for støj ved boligområderne er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).

Frederiksværk Skytteforenings skydebane ligger på Sørupvang 12. Der er fastsat støjgrænser i banens miljøgodkendelse.

Derudover er der fastsat særlige støjgrænser for enkelte andre anlæg i kommunen. Dels flyvepladsen ved Grønnessegård beliggende Amtsvejen 280, hvor der er fastsat støjgrænser i flyvepladsens miljøgodkendelse. Dels vindmøllerne i Hågendrup og Torup. Støjgrænserne herfor er fastsat i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Støj fra vindmøller afhænger bl.a. af vindhastighed og områdets topografi.

For at forhindre, at der kommer for meget støj i det åbne land til gene for dyre- og fuglelivet og for at sikre, at det åbne land fortsat kan udgøre en stor rekreativ værdi, er det åbne land delt op i zoner i forhold til placering af støjende friluftsanlæg. Kort 6.4.1 viser, at stort set hele kommunen er udpeget som zone A. Zone A er de områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres. Zone A omfatter bl.a. de regionale kystkiler, internationale beskyttelses-områder samt beskyttelsesområder i øvrigt såsom landskabs-, natur-, geologi-, lavbunds- og kulturbeskyttelsesområder.

Er der tale om et områder, der i forvejen er støjbelastet, og som ikke kan støjbeskyttes, er der generelt mulighed for at placere mindre støjende friluftsanlæg.

Endelig er der nogle enkelte områder i det åbne land, zone C, der ikke er omfattet af beskyttelsesinteresser eller andre regionplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende anlæg kan placeres i denne zone, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj i de nærmestliggende boligområder.

Støjende virksomheder

Stålværksområdet

Der er gennemført en speciel kortlægning af støjudbredelsen fra det daværende Det Danske Stålvalseværk i 1998. Den er baseret på støjgrænseværdierne i stålvalseværkets miljøgodkendelse pr. 1. januar 2000. Der er udlagt nogle støjkonsekvenszoner, hvor der er begrænsninger i anvendelsesmulighederne for ny bebyggelse og for ændringer i de eksisterende bebyggelser og arealers anvendelse. Støjkonsekvenszonerne fremgår af retningslinjekortet. De anførte grænseværdier for stålværksområdet er natværdier. Eksisterende lovlig anvendelse og bebyggelse kan fortsætte, og der kan lokalplanlægges for disses fremtidige udviklingsmuligheder. De virksomheder, der i dag findes på stålværksområdet, skal tilsammen overholde de samme vilkår, som var grundlaget ved støjkortlægningens gennemførelse. Der er siden støjkortlægningen stillet krav om yderligere støjdæmpning, som medfører et lavere støjniveau ved de mest støjbelastede boliger i støjzone I. Da støjniveauet i støjzonerne II og III fortsat er som ved støjkortlægningen, er der ikke grundlag for at revidere støjkortet. Hvis nye støjundersøgelser dokumenterer, at støjniveauet i et delområde er ændret så meget, at dets anvendelsesmuligheder kan ændres, kræver den planmæssige udnyttelse heraf ikke en revision af hele støjkortet. Hele støjkortet vil først kunne revideres, hvis der stilles nye skærpede miljøkrav til virksomhederne i stålværksområdet.

Hundested Havn

Byggeri og aktiviteter i Hundested Havn må ikke medføre støj i bolig- og centerområderne i Hundested By, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Et eventuelt nyt boligområde i Nordhavnen kan først realiseres, når aktiviteter, der medfører støj højere end grænseværdierne, er flyttet eller afviklet, således at grænseværdierne vil være overholdt i det nye boligområde. Der skal søges en løsning, så havnerelaterede aktiviteter ikke må ikke vige for boliger på havnen på grund af støjproblemer.

Andre virksomheder

Ud over de to ovennævnte virksomhedsområder er støjende virksomheder i Halsnæs Kommune typisk placeret i erhvervsområder, hvor der er højere støjgrænseværdier end i boligområderne.

I blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder gælder højere grænseværdier end i rene boligområder, og derfor er der mulighed for at placere en række knap så støjende virksomheder i disse områder.

I tilgrænsende boligområder skal grænseværdien for støj i boligområder dog stadig overholdes.

Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse i nærheden af erhvervsområder, blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder skal det sikres, at grænseværdien for støj i det nye område kan overholdes. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser.

Her kan du læse mere

- Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1984.

- Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996.

- Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007

- Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens, vejledning nr. 5 1993.

- Ekstern støj i byomdannelsesområder. Vejledning fra, miljøstyrelsen, nr. 3 2003.

- Støj og vibrationer fra jernbaner. Vejledning fra, miljøstyrelsen, nr.1 1997.

- Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, juli 2007

- Beregning af støj fra jernbaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1985.

- Støj fra veje. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4 2007.

- Støj fra motorsportsbaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2 2005.

- Støj fra skydebaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1 1995.

- Beregning og måling af støj fra skydebaner. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 1995.

- Støj fra flyvepladser. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1994.

- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

- Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

- Bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019 om støj fra vindmøller.

- Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

6.4.1 Når der udlægges nye arealer til støjfølsom arealanvendelse, skal der foretages en vurdering af støj fra veje, jernbane, virksomheder og støjende fritidsanlæg, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i planområdet.

6.4.2 Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte områder med støjfølsom anvendelse.

6.4.3 Der kan ikke placeres eller udvides støjende fritidsanlæg i områder, hvor der er forbud mod støjende friluftsanlæg.

6.4.5 Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides udenfor de områder, der er nævnt i retningslinje 6.4.3, når friluftsanlæggene overholder Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg.

6.4.6 Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

6.4.7 Nye virksomheder og støjende anlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

6.4.8 Når der placeres nyt byggeri til støjfølsom anvendelse omkring stålværksområdet i Frederiksværk, skal det sikres, at byggeriet efterkommer kravene i de udlagte støjzoner.

1.Støjzone I (over 50 dB)

Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.

2.Støjzone II (mellem 45 og 50 dB)

Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området kun udlægges nye arealer til: Blandet bolig- og erhvervsbyggeri, centerområder og etageboliger. Tæt lav boligbebyggelse kan opføres inden for denne zone, hvis det sikres, at bebyggelsen ved sin udformning og placering er medvirkende til at sænke støjniveauet i de rekreative udearealer til et niveau svarende til zone III - denne effekt skal dokumenteres. Byrådet kan stille krav om støjdæmpning af nye boliger i området.

3.Støjzone III (under 45 dB)

Ingen begrænsninger. Byrådet kan stille krav om støjdæmpning af nye boliger i området.

Kort 6.4 Støjbelastede områder


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Retningslinjerne for støjbelastede arealer er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag er overført fra Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013 og fra støjplanlægning af overordnede veje.