3.2 Byudvikling og rækkefølgebestemmelser

Byrådet vil

- opprioritere fortætning af byer og byomdannelse og nedprioritere inddragelse af nye arealer i det åbne land

- udlægge arealer til enkelte nye byområder i Kommuneplan 2021-2032

- sikre, at der tages hensyn til kystnærhedszonen og naturværdierne, når der planlægges for nye byområder

- planlægge boliger tæt på institutioner, skoler, butikker og kollektiv trafik for at mindske biltrafikken

- bevare og beskytte bynære naturelementer.

 

Boligområder

Byrådet har vedtaget en rækkefølge for enkelte større boligområder i kommunen.
Det fremgår af boligprognosen fra 2021, at der er en boligrummelighed på cirka 1.950 boliger i prognoseperioden, der går til 2032. En stor del af boligerne forventes opført og taget i brug i løbet af planperioden, men der forventes stadig en restrummelighed på 350 boliger pr. 1. januar 2033.
Der gives i Kommuneplan 2021 mulighed for en større grad af fortætning i byområderne omkring Frederiksværk og Hundested, som dog forventes at føre til en forholdsvis beskeden årlig tilgang af nye boliger. Sideløbende ønskes der fortsat mulighed for at udvikle og styrke enkelte andre lokalområder, hvorfor der i 2019 er udlagt et nyt område til boliger i Torup.

Sted/navn Anvendelse Zone-forhold Boligtal Rækkefølge
4.B6 Rådhusparken Tæt-lav og etageboliger Byzone 150 2022-2032
4.B17 Havnevej Etageboliger Byzone 60 2023-2026
4.C17 Nordcenteret Etageboliger Byzone 85 2022-2028
6.B5 Kregme Syd Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 120 2021-2026
7.B1 Ubberupvej Tæt-lav og enfamiliehuse Landzone 75 2022-2032
7.B7 Vibjerg Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 130 2021-2030
7.B12 H.J. Henriksensvej nord for banen Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 170 2022-2032
8.B31 Storebjerg Enfamiliehuse Byzone 19 2022-2032
9.B15 Højbjerg Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 80 2021-2032
9.B15 Højbjerg Etageboliger Byzone 50 2022-2032
9.B16 Højbjerg Øst Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 45 Efter 2026
9.B27 Ved Frederiksværkvej Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 150 2022-2032
10.B6 Torup Syd Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 45 2021-2030
10.B6 Torup Syd Tæt-lav og enfamiliehuse Byzone 40 2022-2030

Tabel 3.2.1 herover viser rækkefølge for igangsætning af nye byudviklingsområder og er suppleret i forhold til tidligere med alle større kendte projekter og områder fra boligprognosen. Ud over de i tabellen viste projekter, findes der flere mindre projekter.

Der udlægges et nyt område til boligformål - rammeområde 9.B27 ved Vibehus. Området har hidtil været et erhvervsområde - 9.E1 Ved Frederiksværkvej - men området udvikles ikke til erhvervsformål, og store dele ligger blot hen. Området her en god beliggenhed for boliger tæt ved station, handlemuligheder og en større vej. Området er på cirka 29.000 m2, og der udtages derfor et areal på 29.000 m2 af rammeområde 9.B4 Høje Tøpholm Syd og som er udlagt til boligformål i byzone. Arealet overføres til rammeområde 9.R1 Ved Vibehus Trinbræt og anvendelse vil fremadrettet være rekreative formål. Se kort neden for, hvor det nye boligområde er markeret med blåt og kompensationsarealet med rødt.

Vibehus nyt boligområde

Erhvervsområder

Rummeligheden til erhverv forventes at være tilstrækkelig indenfor planperioden. Der arbejdes med en omflytning af rummeligheden, idet en del af det store uudnyttede erhvervsareal ved Ullerup Skovvej kan tilbageføres til landzone, og der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Frederiksværk - ved Industriområde Nord - samt ved Ølsted. Det vil bedre afspejle det aktuelle behov, idet der ikke er ledig erhvervsrummelighed i Frederiksværk og Ølsted. Desuden ændres erhvervsområdet ved Vibehus til boligformål, da det reelt ikke bruges til erhverv længere og ikke udvikles. Der findes ligeledes enkelte ledige erhvervsgrunde forskellige steder i kommunen blandt andet på Hundested Havn. Desuden er der i kommuneplanen i enkelte boligområder øget mulighed for mindre ikke genegivende erhverv.

Sted/navn Zoneforhold Areal i alt Areal ledigt Rækkefølge
3.E1 Industriområde Nord Byzone 29,5 ha 0 ha Fuldt udnyttet
4.E1 Fuglebækvej Byzone 5 ha 3 ha 2021-
4.E2 Hanehoved Erhvervsområde Byzone 14 ha 0 ha Fuldt
udnyttet
4.E3 Havnevej Byzone 15,5 ha 0 ha Fuldt udnyttet
4.E4 K.A.Larssensgade Byzone 3 ha 3 ha Fuldt udnyttet

8.E3 Vesthavnen
Byzone 6 ha 0 ha Fuldt
udnyttet
8.E4 Sydhavnen Byzone 11,5 ha 0 ha Fuldt
udnyttet
8.E7 Ullerup Øst Byzone 36 ha 36 ha 2022-
8.E8 Ullerup Nord Byzone 10 ha 10 ha 2022-
8.E9 Ullerup Syd og vest Byzone 28 ha 0 ha Fuldt
udnyttet
8.E10 Bogbinderivej Byzone 4 ha 2 ha 2021-
8.E12 Sydmolen Byzone 2 ha 2 ha 2022-

Tabel 3.2.2 herover angiver den aktuelle erhvervsrummelighed i alle større erhvervsområder i Halsnæs Kommune.

 

Området ved den gamle gasbetonfabrik i Ølsted nord for banen er under omdannelse fra erhvervsområde til boligområde med mulighed for liberalt erhverv, der ikke medfører tung trafik eller generer omgivelserne.


3.2.1 Det er muligt at overføre et landzoneområde på 6,5 ha ved Ubberupvej til byzone til boligformål. Området blev først udpeget i Regionplan 2005 og er videreført i planlægningen siden som et langsigtet byudbygningsområde. Området fremgår af kortet. Se også tabellen i redegørelsen.

3.2.2 Ved udvikling af nye boligområder skal der redegøres for naturværdierne i området, og væsentlige naturværdier og naturelementer skal i videst muligt omfang beskyttes og indarbejdes i planlægningen af området.

3.2.3. De enkelte nye boligområder kan udnyttes i henhold til rækkefølgen angivet i tabel 3.2.1.

3.2.4. Det er muligt at ændre erhvervsområdet ved Vibehus til boligområde. Området er på 2,9 ha. Som kompensation skal 2,9 ha af rammeområde 9.B4 ændres fra boligformål til rekreative formål og overføres til rammeområde 9.R1, så den samlede rummelighed til boligformål ikke øges.

Kort 3.2 Byudvikling og rækkefølgebestemmelser

 


Se kortet i stort format

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens §11a indeholde retningslinjer for udlæg af nye arealer til byzone. Byudviklingen skal følge reglerne i Fingerplan 2019, der er Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ifølge Fingerplanen skal byudviklingen være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentrene eller som afrunding af andre bysamfund. Der skal fastlægges rækkefølge for ny byudvikling.