4.3 Friluftsformål

Byrådet vil

- sikre gode rammer til friluftsaktiviteter og adgang til rekreative områder for kommunens borgere og besøgende ved at:

- arbejde for at det åbne land tilbyder adgangs- og oplevelsesmuligheder for både det organiserede og det almene (uorganiserede) friluftsliv med hovedvægt på det almene friluftsliv

- arbejde for let adgang fra byområderne til det åbne land for at sikre gode muligheder for oplevelser og motion i hverdagen

- arbejde for udbygning af stinettet, så der skabes forbindelse til natur- og kulturoplevelser i det åbne land

- arbejde for at forbedre kystens rekreative værdier og forbedre tilgængeligheden til kysten

- arbejde for, at friluftsområderne så vidt muligt friholdes for og beskyttes mod støj og lugt af hensyn til den rekreative oplevelse

- arbejde for at sikre en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger.

Regionale og lokale friluftsområder

Det åbne land har i sin helhed en stor rekreativ værdi. Det er særligt de tilbageværende grønne, ubebyggede områder nærmest kysterne, der har stor værdi for befolkningen i hele Hovedstadsområdet. Disse områder er derfor udpeget som regionale friluftsområder. I Halsnæs Kommune drejer det sig om kystkilerne langs Roskilde Fjord og Kattegats kyst.

Kommunens borgere bruger naturligvis i høj grad også de regionale friluftsområder langs kysten til friluftsaktiviteter, men det åbne land i umiddelbar nærhed af boligområderne har en meget stor betydning for hverdagens friluftsliv. Det kan f.eks. være den daglige løbetur eller gåtur med hunden. Det er derfor af stor betydning, at der er god adgang fra boligområderne og sommerhusområderne til det åbne land, og at større anlæg til det organiserede fritidsliv (f.eks. boldbaner og andre idrætsanlæg) ikke spærrer for adgangen til at komme ud i det åbne land. En mulighed for at etablere adgangsmuligheder i det åbne lande er ved etablering af "Spor i landskabet" eller lignende projekter i samarbejde med lodsejerne.

Typer af friluftsaktiviteter

Det er vigtigt for befolkningens sundhed, at der er gode muligheder for et aktivt og alsidigt friluftsliv. Det kan for eksempel være en tur til stranden eller i skoven, en kanotur med børnene, en løbetur i det nærmeste grønne område eller bare nydelsen af stilheden, naturen og landskabet. Alt sammen eksempler på uorganiserede frilufts-aktiviteter, der ikke kræver store anlæg, men som er med til at sikre god livskvalitet for borgerne. Der er også en anden mere sportsbetonet side af friluftslivet, der kræver større anlæg. Det gælder for eksempel golfbaner, støjende motor- eller flyvesport, rideanlæg, spejderhytter, jagthytter, friluftsscener, boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrehjem, besøgsgårde, middelalderlandsbyer, sommerlande med mere. Formålet med retningslinjerne for friluftsformål er at sikre et bredt udbud af rekreative muligheder.

Turismeovervejelser

Da stort set hele Halsnæs Kommune ligger inden for kystnærheds-zonen, skal eventuelle nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen lokaliseres på baggrund af samlede turismeovervejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund.

Lokaliseringsområder for fritidsanlæg

Halsnæs Kommune ønsker at samle frilufts- og fritidsaktiviteter inden for nogle særlige områder, hvor der allerede er en samling af fritidsaktiviteter. Udpegningen af områderne foregår fortrinsvis ved udarbejdelse af kommuneplantillæg i de kommende år.

Auderødlejren ligger på Arrenæs, der allerede i dag har stor rekreativ betydning. I Auderødlejren findes mange eksisterende anlæg, herunder svømmehal og havn. Lejren ligger i umiddelbar tilknytning til Auderød Skov og et lokalplanlagt areal til golfbane. Auderødlejren ligger endvidere indenfor nationalparken 'Kongernes Nordsjælland' og Arresøstien er planlagt til at gå gennem området. Området vurderes til potentielt at kunne rumme friluftsanlæg, hvis interesse rækker ud over kommunen. De rekreative tilbud, der tænkes placeret i lejren skal kunne rummes indenfor den eksisterende bygningsmasse, og på den måde vil 'anlægget' tage størst muligt hensyn til de mange natur- og landskabsinteresser, der er på Arrenæs. Der skal samtidig være mulighed for at anvende arealet til de aktiviteter, der gives mulighed for i Landsplandirektivet og lokalplanen for en genanvendelse af Auderødlejren.

Det store oplevelsesområde ved Frederiksværk Lystbådehavn, det tidligere affaldsdeponi, er efter endt lossepladsaktivitet overgået til rekreative formål. Området ligger mellem lystbådehavnen og byen og er derfor vigtigt i forhold til at skabe forbindelse mellem bymidten og havnen. Afhængig af hvilken koncentration af fritidsaktiviteter, der ønskes i området, kan det overvejes om området skal udpeges som lokaliseringsområde for friluftsanlæg. Dette fastlægges i et kommuneplantillæg.

Der har tidligere været et ønske om at udpege et område ved Ullerup Skov som lokaliseringsområde for fritidsformål. Dette kan evt. fastlægges i et kommuneplantillæg.

Det kan også overvejes om området omkring Hundestedhallen indeholder så mange fritidstilbud, at det vil kunne blive relevant at udpege det område som lokaliseringsområde for fritidsformål.

Uforstyrrede landskaber

Større sammenhængende landskaber, herunder uforstyrrede landskaber, skal beskyttes, og det skal så vidt muligt undgås at placere nye større tekniske anlæg både i og tæt på sådanne områder.

Der udpeges ingen uforstyrrede landskaber i Kommuneplan 2021, da der i Halsnæs Kommune er udpeget mange værdifulde landskaber og en stor del af disse er forholdsvis uforstyrrede af tekniske anlæg og lignende, og der er derfor mange steder i Halsnæs Kommune, hvor man kan opleve uforstyrrede landskaber.

Der er her god mulighed for at opleve stilhed som en modvægt til dagliglivets stress i byerne. Truslen mod de uforstyrrede landskaber i Halsnæs Kommune vurderes at være meget lav, da områderne ofte er omfattet af andre beskyttelser, herunder Natura 2000 beskyttelse.

Af oplagte steder, hvor man kan opleve stilhed - eller uforstyrrethed - er den østlige side af Arrenæs, Melby Overdrev, Asserbo Plantage og en række mindre steder andre områder i kommunen.

4.3.2 I de regionale friluftsområder skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkninger på miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af områderne.

4.3.3 Kystkilerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål, samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.

4.3.4 Åbne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområder, der er udlagt som kystkiler, skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse.

4.3.5 Befolkningens adgang til kysterne og kystkilerne skal opretholdes og forbedres f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af rekreative støttepunkter.

4.3.6 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg.

4.3.7 Udenfor de udpegede lokaliseringsområder kan der etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med de øvrige kommuneplaninteresser.

4.3.8 I landområdet udenfor de regionale friluftsområder kan der planlægges for lokale friluftsområder i en bynær zone omkring Hundested og Frederiksværk. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til stinettet.

Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af 1 km fra byranden. Andre områder kan medtages, hvis de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og er placeret der, hvor stinettet er tæt. På den måde kan de naturligt knyttes til byområderne og indgå i den landskabelige helhed.

4.3.9 Som en forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til friluftsformål skal der gennemføres en samlet planlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdierne og andre kommuneplanmæssige interesser.

Samtidig skal planlægningen sikre en klar grænse mellem by og land og samlet konkretisere placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.

Friluftsanlæg i det åbne land

4.3.10 Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområdet uden for kystkilerne under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne land.

4.3.11 Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

4.3.12 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale friluftsområder, langs kysten og i det øvrige åbne land og i byerne, når det efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturværdierne. Rekreative støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende friluftskultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I rekreative støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

4.3.13 Naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og museer tilknyttet det åbne land kan etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Visse kombinerede frilufts- og erhvervsaktiviteter vil ifølge Planloven kunne etableres i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

4.3.14 I kystkiler, internationale beskyttelsesområder, skovområder, lavbundsområder og ikke-udgravede råstofområder kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.

4.3.15 I interesseområder for værdifulde landskaber, kulturhistorie, geologi eller biologi kan nye golfbaner og andre arealkrævende friluftsanlæg anlægges/udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

4.3.16 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at der ikke udføres tiltag, der kan forurene grundvandet, samt at anlægget ikke sprøjtes eller gødskes.

4.3.18 Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning. Terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentlig tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.

Friluftsanlæg ved kyst og søer

4.3.19 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, ved søer og fjorde, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Roskilde Fjord, Isefjord og Arresø kan rekreative støttepunkter for friluftslivet etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret skøn vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne. Etablering af rekreative støttepunkter skal også tage hensyn til Natura2000-planerne og må ikke udvikle sig til egentlige lystbådehavne.

4.3.20 Der kan generelt etableres nye badestrande langs kyster, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne og andre planlægningsmæssige interesser. På eksisterende og nye badestrande kan der etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med mindre service bygninger til betjening af badegæsterne.

4.3.21 Der må ikke etableres nye overløb til kyststrækninger eller søer, som er badevandsområder. Ligesom der ikke må etableres overløb til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder.

4.3.22 Der fastsættes bestemmelser om sejlads i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

4.3.23 Lystbådehavne er vist på kort 4.3.1. Større havneudvidelser forudsætter, at der redegøres for turismemæssige forhold og udarbejdes kommuneplantillæg. Der gives generelt mulighed for at indrette lystbådefaciliteter i ledigblevne trafikhavneområder, der ligger i byzone.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning

4.3.24 Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i kystkiler, kan efter en konkret vurdering indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på hver maksimalt 40 m2.

4.3.25 Primitive teltpladser kan etableres, hvor de efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturværdierne i det åbne land. Eksisterende campingpladser fremgår af retningslinjekortet. Etablering af nye campingpladser og større udvidelser af eksisterende pladser kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

4.3.26 Vandrehjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdierne.

4.3.27 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg, herunder feriecenter. Feriecentre kan medføre at der udarbejde kommuneplantillæg med VVM redegørelse.

4.3.28 Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, naturskoler mv. kan indrettes i det særlige lokaliseringsområde i Auderødlejren.

4.3.29 Placering af forlystelser, sommerlande, badelande, dyreparker o.l., kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg.

Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Badevand

4.3.30 Der udpeges strækninger med badevand langs kysterne mod Kattegat, Issefjord og Roskilde Fjord i henhold til kort 4.3.1. I alt 11 strækninger. Se også kapitel 7.4.

Kort 4.3 Friluftsformål


Se kortet i stort format

Lystbådehavne

I Halsnæs Kommune er der følgende lystbådehavne pr. 1.3.2017

Hundested Lystbådehavn

Ca. 200 eksisterende bådepladser i den ældre del af havnen og cirka 200 eksisterende pladser i den nyere del af havnen

Lynæs Lystbådehavn

450 bådpladser

Frederiksværk Lystbådehavn

400 bådpladser, udvidelsesmulighed på 400 pladser

Lystbådehavnen i Frederiksværk og lystbådehavnen i Lynæs kan udvides i overensstemmelse med gældende lokalplaner.

Liseleje Havn A.M.B.A. arbejder for at få placeret en lystbådehavn i Liseleje. Et evt. nyt havneanlæg i Liseleje afventer en videre planlægning og medtages derfor ikke i Kommuneplan 2017.

Campingpladser

I Halsnæs Kommune er der følgende campingpladser pr. 1.1.2017

Frederiksværk Camping

102 campingenheder

Bokildegård ved Melby

140 campingenheder

Sølager Strand Camping

150 campingenheder

Rosenholm Camping ved Amagerhuse

223 campingenheder

Byaasgård Camping

290 campingenheder

Lynæs Camping

145 campingenheder

Golfbaner

I Halsnæs Kommune er der følgende golfbaner pr. 1.3.2017

Asserbo Golfbane

18 huller

Desuden er der kommune- og lokalplanlagt en golfbane på Arrenæs, der ikke er etableret.

Badevand

Der er et krav om at Kommuneplan 2021 skal indeholde retningslinjer for den rekreative anvendelse af vandløb, søer og kystvande såsom badning, sejlads og fiskeri. I Halsnæs Kommune tilstræber vi en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger. Samtidig tilstræbes en god eller acceptabel badevandsstandard langs fjorden i øvrigt, hvor badestrandene ikke er helt så attraktive. Badning er ikke muligt i åerne, kanalen og i Arresø. På længere sigt arbejdes mod bedre forhold, så badning kan blive mulig nogle af disse steder.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for friluftsliv er fastsat i medfør af

Planlovens § 11a stk. 1 nr.9 og nr. 15 samt § 11e, stk. 1 nr. 3

Udpegningsgrundlag

De regionale friluftsområder (kystkiler) er overført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013.

Auderødlejren er udpeget som lokaliseringsområde for friluftsanlæg, der kendetegnes ved at være et område med en koncentration af friluftstilbud.