Landsplandirektiver og Fingerplan

Halsnæs Kommune er omfattet af Fingerplan 2019, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Fingerplan 2019 deler hovedstadsområdet op i fire områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige Hovedstadsområde. Der er forskellige bestemmelser for byudviklingen i de forskellige områder, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre storbyområde. Halsnæs Kommune ligger i det øvrige Hovedstadsområde, hvor byudviklingen skal være begrænset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2021 på at udvikle byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse frem for inddragelse af områder i det åbne land.

Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, 2018, der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser.

Der er udarbejdet en række andre landsplandirektiver i de senere år, som dog ikke har betydning for Halsnæs, ikke er valgt at udnytte - eller ikke har været mulig at udnytte.

Nationale interesser

Erhvervsstyrelsen har i 2018 fremlagt de nationale interesser i den kommunale planlægning. Kommuneplan 2021 er udarbejdet, således at den ikke er i strid med de statslige interesser. For at give kommunalbestyrelserne større frihed og klarere rammer for den fysiske planlægning, fremsætter Staten alene indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for følgende fire interesseområder:

  • Vækst og erhvervsudvikling, f.eks. fastholdelse af store produktionsvirksomheder.
  • Natur- og miljøbeskyttelse, f.eks. Natura 2000-områder.
  • Kulturarvs- og landskabsbevarelse, f.eks. bevarelse af strandenge, herregårdslandskaber og ådale.
  • Hensynet til nationale og regionale anlæg, f.eks. transportkorridorer.