Lov om Planlægning

Planloven indeholder de formelle regler for at udarbejde planer og for deres indhold.

Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og være med respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet, for regionerne og de enkelte kommuner. Desuden skal forurening og støjgener forebygges, værdifulde landskaber, bymiljøer og huse sikres eller skabes. De åbne kysters værdier skal især sikres. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling.

Planloven har særlige regler for planlægningen i kystområderne og for planlægningen til butikker. Formålet er at bevare kystområderne som en karakteristisk del af det danske landskab. Derfor må anlæg og byggeri, der ikke er afhængige af at ligge ved kysten, ikke placeres i kystområderne. Det gælder først og fremmest i landzone- og sommerhusområderne. Der skal være en særlig begrundelse for at placere bebyggelse eller anlæg i kystområderne. Formålet er også at sikre et varieret udbud af butikker i de mindre og mellemstore byer. Desuden skal udviklingen i de større byer især ske i de eksisterende centre. En af pointerne er at begrænse trafikken. Det skal blandt andet ske ved at begrænse mulighederne for at butikscentre.

Planlovens § 12, stk. 2 og 3 angiver kommuneplanens juridiske bindinger for borgerne. Stk. 2: I byzone kan kommunen forbyde udstykning og bebyggelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis en byplanvedtægt eller lokalplan for området muliggør arbejderne. Stk. 3: I byzone og sommerhusområder kan kommunen forbyde opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede områder, hvis det er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Igen gælder det dog ikke for områder, der er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt eller for områder, der er udlagt til offentlige formål. Det er først, når kommuneplanen er endeligt vedtaget, at den bliver juridisk bindende. Indtil da gælder den tidligere kommuneplan stadig.