Nabokommunernes planlægning

En del af kommunens planlægning påvirker områder udenfor kommunegrænsen. Det gælder især planlægning i det åbne land, hvor eksempelvis værdifulde landskaber og biologiske interesseområder med vigtige levesteder for dyr og planter ofte går på tværs af kommunegrænsen.

Planlægning indenfor trafikområdet har også ofte kommunegrænseoverskridende karakter, men sker også ofte i samarbejde med såvel nabokommuner som andre myndigheder.