Planstrategi

Kommuneplan 2021 har inddraget en lang række emner fra Halsnæs Kommunes Planstrategi, der blev vedtaget af Byrådet i 2018. Der er i Kommuneplan 2021 indført nye afsnit om klimasikring, Grønt Danmarkskort, kulturmiljøer i byerne og turisme i planlægningen. Desuden er der indført retningslinjer for solcelleanlæg og tilpasset i kulturarvsafsnittet, så det matcher det nye kulturmiljøafsnit for byerne. Der er indført nye retningslinjer for fortætningsmuligheder, parkering i bymidterne ved etagebyggeri og muligheden for meget store sommerhuse er justeret. Der er desuden lavet en lang række mindre rettelser.

Andre kommunale planer

Der er udarbejdet en række kommunale planer for bestemte temaer, som alle udgør en del af grundlaget for kommuneplanen. Det er:

Vision og retningslinjer for Frederiksværk bymidte, vedtaget af Byrådet i april 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Frederiksværk.

Masterplan for Hundested Havn, vedtaget af Byrådet i september 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Hundested.

Masterplan for Hundested bymidte, der er vedtaget af Byrådet i oktober 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i rammerne for Hundested.

Trafikplan for Halsnæs Kommune, udarbejdet af ViaTrafik og Halsnæs Kommune, februar 2009.
Trafikplanen er indarbejdet i afsnittet om trafik.

Detailhandelsanalyse der er udarbejdet af Institut for Center Planlægning i marts 2008.
Detailhandelsanalysen er indarbejdet i afsnittet om centerformål og detailhandel.

Vand - mulighed og udfordringer, Handlingskatalog, januar 2009.
Relevante dele af anbefalingerne er indarbejdet.

Plan for almene boliger i Halsnæs Kommune.
Relevante dele er indarbejdet.

Sundhedspolitik, Erhvervspolitik og Kultur & Fritidspolitik, alle fra 2011.
Sunhedsprofil 2013
Relevante dele er indarbejdet i kommuneplanen.

Vækststrategi 2013-15 for Halsnæs Kommune, 2013

Vandhandleplan for Halsnæs Kommune, 2015.

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - Det er ikke for fint, og det føles ægte, 2016

Miljøministeren fastsætter de overordnede rammer for kommunens planlægning i form af regeringens landsplanredegørelse og ved landsplandirektiver mv. Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år en regional udviklingsplan (RUP) samt en råstofplan. Kommunens planlægning må ikke være i strid med de overordnede planer.