Bilag B - Bebyggelsesprincipper Hundested Havn

Ramme for 8.B8: I delområde A2 kan der opføres bebyggelse i

maksimalt 7 etager og 22 meters højde.

Ramme for 8.B13: I delområde C må der ikke bebygges i det

skraverede areal.