Bilag 4 - Støj

Jernbaner

For jernbaner gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Støjgrænser ved jernbaner. Der er tillæg på 5dB aften 19.00 - 22.00 og 10 dB nat 22.00 - 07.00.

Områdetype Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,

sommerhusområder, campingpladser m.m.

59 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler

og undervisningsbygninger, plejehjem,

hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs

opholdsarealer i byområder, nyttehaver

og byparker

64 dB

Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m.

69 dB

Veje

For veje gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Støjgrænser ved veje

Områdetype Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,

sommerhusområder, campingpladser m.m.

59 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler

og undervisningsbygninger, plejehjem,

hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs

opholdsarealer i byområder, nyttehaver

og byparker

64 dB

Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m.

69 dB

Virksomheder

For virksomheder gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Støjgrænser for virksomheder

 

Mandag-fredag

kl. 07-18

lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag

kl. 18-22

lørdag kl. 14-22

søn- og helligdage

kl. 07-22

Alle dage

kl. 22-07

Erhvervs- og industriområder

med forbud mod generende

virksomhed

60 dB

60 dB

60 dB

Blandet bolig- og erhverv,

centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

Etageboliger

50 dB

45 dB

40 dB

Åben lav boliger

45 dB

40 dB

35 dB

Sommerhuse og offentligt

tilgængelige rekreative områder

45 dB

35 dB

35 dB

Alle værdier er angivet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.