Bilag 3 - Telemaster

Nedenfor følger vejledningen for telemaster og mobilantenner i Halsnæs Kommune. Vær opmærksom på, om de senere er ændret - den gældende vejledning findes på kommunens hjemmeside.

1. Generelle principper

1.1. Antenner og master foretrækkes placeret i erhvervsområder. Hvis det kan dokumenteres, at placering i erhvervsområder ikke kan give den ønskede dækning, kvalitet og kapacitet, kan en opstilling i andre områder søges.

1.2. Sekundært skal antenner og master søges placeret i andre områder med lav boligtæthed såsom sportspladser og grønne områder, væk fra egentlige boligområder.

1.3. Såfremt det dokumenteres, at den ønskede dækning, kvalitet og kapacitet fortsat ikke er mulig ved placering jf. pkt. 1.1 og 1.2, kan placering i boligområder tillades.

1.4. Bygninger og opholdsarealer på eller umiddelbart ved skoler og børneinstitutioner ønskes friholdt for antenner og master til mobilkommunikation m.v. Kun i tilfælde hvor operatøren kan dokumentere, at der ikke er andre muligheder for tilfredsstillende dækningsforhold, som det er rimeligt at henvise til, og kommunen kan få dette bekræftet via It- og Telestyrelsen, vil en beliggenhed på eller umiddelbart ved skolen/børneinstitutionen kunne godkendes.

1.5. Telekommunikationsanlæg tillades fortrinsvis på eksisterende bygninger eller på eksisterende master. Det gælder også bygninger/master, der benyttes af andre operatører.

1.6. Muligheden for en placering ved eksisterende positioner - også fra andre operatører - skal undersøges først, når en ønsket ny UMTS position ligger under 200 m fra en eksisterende position, når en ønsket ny GSM 1800 position ligger under 2 km fra en eksisterende position, og når en ny GSM 900 position ligger under 5 km fra en eksisterende position.

1.7. Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master.

1.8. Udformningen af master skal vurderes i forhold til placeringen i hvert enkelt tilfælde. Antenner skal placeres tæt ind til masten og være i samme farve som denne.

1.9. Ved opstilling af master til mobiltelefoni stilles krav om, at der så vidt muligt skal være plads for andre operatører.

1.10. Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master, tinglyses krav om fjernelse senest ½ år efter, at mastens anvendelse til telekommunikationsformål er ophørt. Tinglysningen foretages og betales af mastens ejer.

1.11. Mastehøjden skal vurderes i forhold til de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige udstrækning. Operatørerne skal til ansøgningen vedlægge materiale, som dokumenterer, at den ansøgte mastehøjde er nødvendig.

1.12. Masten skal gøres så lav som mulig uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast til samme eller andre sendesystemer.

1.13. Inden for lokalplanlagte områder med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø og indenfor en afstand af 300 m fra en kirke skal der tages hensyn til disse ved fastlæggelse af antenne- og/eller masteplacering.

1.14. Langs veje skal mastens placering vurderes i forhold til synsfeltet fra vejen. Oversigtsarealer ved vejkryds m.m. skal friholdes.

1.15. Der skal foretages sikring mod uvedkommendes adgang til mast, antenne, teknikrum og kabelfremføring.

1.16. Teknikrum skal overholde gældende planer hvad angår placering og udseende. Der kan stilles krav om afskærmende beplantning, indretning i eksisterende bygninger eller i en bygning, som i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver. Teknikrummet skal overholde gældende støjkrav.

1.17. Små master til radiokommunikation (under 12 m) kan tillades opstillet tæt ved bygninger (minimum 2,5 m fra skel), forudsat at en naboorientering ikke medfører væsentlige indsigelser eller lokalplaner bestemmer andet.

2. Principper for erhvervsområder

2.1. I erhvervsområder skal antenner fortrinsvis placeres på eksisterende skorstene, lysmaster eller bygningsdele.

2.2. Antenneinstallationer skal syne mindst muligt. Alle antenner et tilladte, men skal vælges efter omgivelserne.

2.3. Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører.

2.4. Der tillades kun nye master, hvor det ikke er muligt at opsætte antenner på bygninger, bygningsdele (f.eks. en skorsten) eller eksisterende master.

2.5. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning, jf. gældende planer.

3. By-, bolig- og sommerhusområder

3.1. Opstilling af nye master tillades kun, hvis det godtgøres, at der ikke kan findes anden løsning.

3.2. Antenner kan som udgangs-punkt placeres på tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur.

3.3. Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan - enten ved tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion, eller camoufleret som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.

3.4. Teknikrum, -skabe eller -kabiner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan og skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver jf. gældende planer.

3.5. Som udgangspunkt skal antenner og master placeres hvor det påvirker færrest mennesker, eksempelvis ved idrætsanlæg, offentlige bygninger (skoler og børneinstitutioner undtaget) eller større trafikanlæg.

4. Bevaringsværdige bymiljøer og sommerhusområder

4.1. Antenner bør som udgangspunkt placeres udenfor afgrænsningen eller udenfor andre områder, hvor der i en lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø.

4.2. Nye master skal gives en udformning, der passer ind i miljøet og må ikke have udseende af en mast. Det kan f.eks. være udformet som en flagstang.

4.3. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad er nødvendigt at placere en antenne indenfor bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan, f.eks. skjult i en hjørnesøjle eller lignende bygningsdel eller på en eksisterende skorsten.

4.4. Kun i særlige tilfælde kan en synlig placering accepteres, og som f.eks. i en flagstang, en skorstensattrap eller lignende.

4.5. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus.

4.6. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

4.7. På huse med høj bevaringsværdi skal udformningen være yderst diskret.

4.8. Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller baghaver, som i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver, jf. gældende planer.

5. Afgrænsede landsbyer

5.1. Antenner og master skal tilpasses byens skala.

5.2. I byområder med høj bevaringsværdi og fredningsinteresser skal udvises særlige hensyn.

5.3. Indenfor registrerede kirkebyggelinier gælder samme retningslinier som i den bevaringsværdige midtby.

5.4. Ved valg af placering skal den landskabelige karakter vægtes. Ved kulturhistoriske værdier skal udvises særlige hensyn.

5.5. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning jf. gældende planer.

5.6. Placering udenfor byzone kræver landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastlægger andet.

6. Det åbne land

6.1. Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master idet åbne land begrænses.

6.2. Det prioriteres højt, at eksisterende og nye master benyttes til flere sendesystemer og af flere operatører.

6.3. Nye antenner og master skal søges placeret hos erhvervsvirksomheder eller på landbrugsejendomme. Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan en anden opstilling i det åbne land accepteres.

6.4. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master, siloer eller andre høje bygninger/bygningsdele, der egner sig til formålet.

6.5. Ved placering af antenner og master skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så genevirkninger for de omkringboende bliver mindst mulige.

6.6. Placeringer af antenner og master skal i hvert tilfælde vurderes i forhold til naturen og landskabets karakter sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden.

6.7. I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, og som har særlig kulturhistorisk interesse, skal udvises særlige hensyn.

6.8. Der tillades normalt ikke opstillet master i internationalt naturbeskyttelsesområde, naturområde, værdifuldt kystlandskab og værdifuldt landskabsområde. Hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, forudsætter placeringen en vurdering af miljøkonsekvenserne.

6.9. Ved placering af nye antenner og master i kystnærhedszonen skal Farvandsvæsnet forinden gives lejlighed til at udtale sig.

6.10. Placeringen af nye antenner og master og væsentlige ændringer af bestående anlæg i det åbne land forudsætter en landzonetilladelse, medmindre en lokalplan for området fastsætter andet.

6.11. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning.