Bilag 1 - Biofaktor

Biofaktoren skal anvendes ved større samlede nye boligbebyggelser, større enkeltprojekter (f.eks. en dagligvarebutik, en større erhvervsvirksomhed) og større renoveringsopgaver f.eks. af en boligbebyggelse - altså projekter, der som oftest vil kræve, at der lokalplanlægges. 

Biofaktoren kan frivilligt anvendes i forbindelse med enfamiliehuse, sommerhuse, en mindre butiks- eller erhvervsejendom og lignende.

Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. Forskellige belægningstyper og beplantningstyper får en værdi efter, hvor "grøn", den er. Højeste værdi findes for skove, mens en almindelig græsplæne har en relativ lav værdi, og asfalt har værdien nul.

  Formålet  med at stille krav til minimum biofaktor er, at sikre de grønne elementer i planlægningen, men at dette gøre på en fleksibel måde. F.eks. vil krav om biofaktor gøre det  vanskeligt at forsyne store arealer med fast belægning, da de har en lav biofaktor. Dermed kan biofaktoren også være med til at sikre tilstrækkeligt store arealer, til nedsivning af regnvand, således at vandet nemmere kan håndteres på egene grund, hvilket gør at  belastningen af spildevandssystemet reduceres.

Man kan ikke sige, at der altid er en umiddelbar sammenhæng mellem en høj biofaktor og høj biodiversitet.  En høj biofaktor vil dog ofte alligevel bidrage til en varieret beplantning.  En af de vigtige faktor for at sikre høj biodiversitet, er at man vælger at benytte planter som er hjemhørende eller lokale, de steder hvor de plantes. Her vil de helet naturligt indgå i det omkringliggende økosystem. Da hjemhørende planter der lokal høre giver mest biodiversitet, giver disse også en højre score i udregningen af biofaktor.

Hvordan udregner man biofaktor 

 

Følgende værdier bruges i Halsnæs kommunen til at beregne biofaktor for forskellige overflader.

Grundarealer

Basisareal

Score i biofaktor

Asfalt, fliser, beton o.lin.

0.0

Brosten, grus

0.2

Piksten (natursten belægning), græsarmering

0.3

Tætklippet græs, ikke-permanente vandarealer, boldbane

0.5

Krat og buske under 1,5 meter, klippet hæk

0.5

Krat og buske under 1,5 meter – lokal funderede planter af hjemhørende arter.

0.7

Naturgræs

1.0

Stauder (Flerårige planter)

1.0

Stauder (Flerårige planter) – lokale funderede planter af hjemhørende arter

1.2

Permanent vandareal

1.0

Krat, buske og hække over 1.5 meter

1.5

Krat, buske og hække over 1.5 meter – planeter der er lokalt funderet og af hjemhørende arter. For hækkes vedkommende skal disse desuden ikke være anlagt som klippet hæk.

1.7

Træer og skovbeplantning

2.0

Træer og skovbeplantning – træer der er lokal funderet og er af hjemhørende arter

2.2

 

Tillægsarealer 

Tillægsarealer

Score i biofaktor

Regnvandsnedsivning fra belagte arealer

0.5

Facadebevoksning - Tæt/klippet (Fx rådhusvin)

0.5*

Facadebevoksning – Med volumen (Fx Vildvin)

1.0*

Tagbeplantning – kort (fx Sedum eller lav stenurt)

0.5

Tagbeplantning – lang  (Fx langt vildt voksende græs)

1.0

Mindre enkeltstående træers kroneareal

1.5**

Store enkeltstående træers kroneareal

2.0**

Noter.

*Facadebeplantning sætte i år 0 til 0 procent af facaden og i år 10 til 100 procent af den beplantede facade.
**Enkeltstående nye træers kroneareal år 0 sættes til 3 m2, mens det ved år 10 sættes til 30 m2.

Biofaktoren beregnes ud fra de projekterede grønne og belagte arealer ved nyanlæg og ændringer i eksisterende anlæg. Ved beregningen opmåles arealerne med en bestemt type belægning, beplantning eller lignende og de ganges så med faktoren (til venstre). Der kommer et vægtet areal ud for hver type, som til sidst summeres op for hele grunden og divideres med det samlede grund-areal.

Eksempel

Grund på 989m2, her af er de 279 m2 bebygget. Biofaktor udregnes alene på baggrund af det ikke bebyggede areal. (989m2-279m2 = 710 m2)

Grundareal/Tillægsareal

Score i biofaktor

m2

Biofaktorværdi

Asfalt

0.0

208 m2

0

Staudebed med lokal funderede hjemhørende arter

1,2

52 m

62.4

Hæk klippet

1,5

20 m2

30

Krat og buske over 1,5 meter (ikke hjemhørende)

0,5

56m2

28

Slået græs areal

0,5

248 m2

124

Brosten

0,2

126 m2

25,2

 

 

 

 

I alt

 

710 m2

269,6

Biofaktor

 

 

0,38 (269,6/710)

 

 

 

 

Tillægsareal

 

 

 

 Et store gammelt enkeltstående træ

2.0

30 m2

60

Sedumtage på skure

0,5

41 m2

20,5

 

 

 

 

Ialt

 

 

80,5

Biofaktor for tillægsareal

 

 

0,11 (80,5/710)

 

 

 

 

Biofaktor for det pågældende område

 

 

0.49 (0,38+0,11)