Auderødlejren

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Auderødlejren

 • Plannummer

  6.O3

 • Plandistrikt

  Kregme

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Kasernebygningerne vil kunne anvendes til formål, som: Kursus­ og undervisningsfunktioner, Undervisningsinstitutioner (f.eks. lærerseminarium, fagskoler o.l.), Idræts­ og bevægelsesaktiviteter, spejderaktiviteter og lignende, Feriecenter turist­ og hotelfunktioner, Naturformidlingscenter, Museumsaktiviteter samt øvrige kulturfunktioner, Sundhedscenter, Klubhus og driftsbygninger til den nærliggende golfbane, Filmstudier og lignende. Bygningerne kan i begrænset omfang og efter kommunens konkrete vurdering anvendes til erhvervsformål som: Liberale erhverv (arkitekt­ og ingeniørvirksomhed, IT-virksomhed, o.l.), Kreative erhverv (kunsthåndværk, pottemagerværksted, kunstmaler, o.l.), Administration. Det er som udgangspunkt ikke muligt at anvende Auderødlejren til boligformål, dog må: 2 eksisterende boliger ved indkørslen til lejren fortsat anvendes til boligformål, Op til 9 boliger etableres, som er relaterede til virksomhedernes drift, Materielgården med tilhørende maskinpark fastholdes som tjenestebolig, 1 bolig med en almindelig have udstykkes i Skydegården. Ubebyggede arealer kan anvendes til følgende aktiviteter og anlæg: Ikke ­støjende friluftsmæssige formål, Offentlige stier, Mindre parkeringsanlæg i det vestlige delområde. For den øvrige bebyggelse i det vestlige delområde skal nedrivning og opførelse af erstatningsbyggeri tilpasses de eksisterende sokler. Ved nye anvendelser i det østlige delområde skal naturinteresserne gå forud for andre interesser. Den lille havn i det nordlige delområde må kun anvendes til havneformål, herunder lokalt småfiskeri. Der kan opføres mindre bådskure, mindre klubhuse og lignende til havnens drift og kun i direkte tilknytning til lystbådehavnen.

 • Bebyggelsens omfang

  Afgrænsning af Auderødlejren og de bestående bygninger i området fastlægges som det fremgår afkortet i bilag D. Auderødlejrens område opdeles i et vestligt, et østligt og et mindre nordligt delområde. Området gøres offentligt tilgængeligt ad veje og stier, og yderligere offentlig adgang kan etableres. Den planlagte sti rundt om Arresø skal kunne gennemføres over ejendommen. Der skal sikres offentlig adgang og forbindelse til nærområdets nuværende og planlagte stinet. Der gives mulighed for hovedsageligt almene og rekreative anvendelsesmuligheder på de ubebyggede arealer og i de bestående bygninger. Bygningerne må ikke udvides. Den samlede bygningsmasse må ikke udvides. Der kan i et mindre omfang ske en tilpasning af de eksisterende bygninger. Fornyelse af en eller flere af de 11 bygninger skal ske inden for det nuværende byggefelt, bygningsdybde, etagehøjde og bygningsmellemrum. De 11 bygninger i ?den lille hestesko? (vest for adgangsvejen gennem bebyggelsen til havnen) kan i et mindre omfang adderes lette glasudbygninger eller tilsvarende let bygningsudtryk, som et nyt indgangsparti, en elevator eller lignende for den enkelte bygnings fælles funktioner. Der kan kun tilføjes sådanne lette tilbygninger på to sider af bygningen og med en maksimal tilbygningsdybde på 2 - 3 meter. Endvidere kan der tilføjes små bygningselementer, som altaner, skure mv. Den samlede bygningsmasse udenfor ?den lille hestesko? må ikke forøges. Det tidligere skydebaneareal føres tilbage til naturligt terræn. Der må ikke placeres støjende funktioner, dominerende masteanlæg, belysning eller lignende tekniske anlæg. Valg af anvendelsesmuligheder skal ske i respekt for natur- og rekreative interesser. De kommende genanvendelsesformål set under et må ikke få vejtrafikken på Arrenæs til at stige i væsentlig omfang i forhold til da søværnets Grundskole anvendte området. Bebyggelsen i det vestlige delområde skal holdes indenfor den store hestesko, inkl. det nuværende garage- og værkstedanlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  4.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Kladde til vedtaget