Nørregade Midt

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørregade Midt

 • Plannummer

  8.C10

 • Plandistrikt

  Hundested

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, bymidte

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan anvendes til detailhandel, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. På Nørregade og tilstødende pladser må høje kældre og stueetagen ikke anvendes til boliger. Ny bebyggelse skal ske inden for de byggefelter og principper der er vist i Helhedsplanen for Hundested bymidte. På østsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke overstige 12 meter. På vestsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsen skal placeres med facaden langs Nørregade, og indenfor 10 meter fra skel. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden, at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget