Se kortet i stort format.

Kort 5.1

5.1.1 Indenfor de områder, der er udpeget som værdifulde landskaber, må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

5.1.2 Tilstanden og arealanvendelse i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

5.1.3 Indenfor de værdifulde landskaber må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

5.1.4 Indenfor byzone-, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne. Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de landskabelige værdier, som skal prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.

5.1.5 Indenfor de værdifulde landskaber, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råstofindvinding.

5.1.6 Indenfor de værdifulde landskaber skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

5.1.7 I det øvrige landområde udenfor de værdifulde landskaber skal landskabelige helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens §3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

5.1.8 I de bynære landskaber skal der sikres gode forbindelser fra by- og sommerhusområder til det åbne land og kysterne. Ligesom der skal sikres en klar adskillelse mellem byområderne og det åbne land.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for værdifulde landskaber er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.

Udpegningsgrundlag

Kommuneplan 2013 opsplitter beskyttelsesinteresserne i hhv. kulturhistorie, landskab, geologi og biologi for at få et mere tydeligt administrationsgrundlag. I kulturhistorieafsnittet blive der nu også fokuseret på bykultur - og ikke kun landskabskultur.