Retningslinjer

Se kortet i stort format.

Kort 5.7

5.7.1 De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål, og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræget åbent land.

5.7.2 Ved planlægning af nye aktiviteter i de særlige værdifulde landbrugsområder skal der i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsbedrifternes arrondering, investeringsmuligheder og muligheder for jordfordeling.

5.7.3 Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som eksempelvis boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

5.7.4 Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder bør landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige aftaler.

5.7.5 Inden for områder, der er udpeget som lavbundsområder og som kan genoprettes til vådområder, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducerer udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, jf. Vandmiljøplan II og III. I de udpegede områder må der ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

5.7.6 I Natura 2000-områderne og de biologiske kerneområder skal arealanvendelsen, herunder landbrugsproduktionen, tage særlig hensyn til de naturtyper, som skal beskyttes i områderne. Landbrugsproduktionen skal søges ekstensiveret gennem frivillige aftaler. Landbrugsproduktionen skal tage hensyn til, at områderne ikke gror til, for eksempel ved at anvende arealerne til græsnings eller høslæt.

5.7.7 I de geologiske interesseområder bør arealanvendelsen, herunder landbrugsproduktionen, tage størst mulig hensyn til de geologiske interesser således, at de landskabelige strukturer ikke udviskes.

5.7.8 Nye driftsbygninger til landbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige, biologiske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier jf. retningslinjer for disse temaer samt landbrugsdriften.

5.7.9 Bygninger og anlæg til store husdyrbrug kan placeres på det udpegede sted. I det udpegede område skal anden anvendelse, der kan være i konflikt med intensiv husdyrproduktion, så vidt muligt undgås.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a stk. 1, nr. 10.

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er revideret på baggrund af den seneste statslige jordbrugsanalyse.