Se kortet i stort format.

Kort 5.3

5.3.1 Indenfor de områder, der er udpeget som geologiske interesseområde, må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

5.3.2 Tilstanden og arealanvendelse i de geologiske interesseområder må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

5.3.3 Indenfor de geologiske interesseområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

5.3.4 Indenfor byzoneområder, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne. Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de geologiske interesser, som skal prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.

5.3.5 Indenfor de geologiske interesseområder, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råstofindvinding.

5.3.6 Indenfor de geologiske interesseområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af de geologiske værdier. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særlige sårbare.

5.3.7 Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser håndteres ifølge VVM-lovgivningen. Der skal ved tilladelse, konkret afgørelse eller ved fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelse af områdernes særlige værdier.

5.3.8 I det øvrige landområde uden for de udpegede geologiske interesseområder skal de geologiske og geomorfologiske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for geologi er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.1, nr.16.

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er konsekvensrettet i Kommuneplan 2013, da Naturstyrelsens udpegning af de nationale geologiske interesseområder er ændret. De øvrige hidtil udpegede områderer, er nu områder med specifik geologisk bevaringsværdi. I Kommuneplanen er de geologiske beskyttelsesinteresser beskrevet i et særskilt afsnit med retningslinjer og kort.