Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer

 

Plannummer
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 15. september 2015 
Dato for ikrafttræden 24. september 2015 
Høring start 30. april 2015 
Høring slut 25. juni 2015 
PDF pdf 2014001156728_kommuneplantillaeg_nr_4_vandplan.pdf (595 KB) 
Baggrund

Alle danske kommuner skal indarbejde vandtemaer i deres kommuneplan. Planlægning for vand er tidligere sket via amternes regionplaner, men nu har Naturstyrelsen udarbejdet statslige vandplaner for samtlige større vandoplande, som skal indarbejdes i kommuneplanerne. Dette Forslag til Kommuneplantillæg vil indeholde redegørelse, kort og retningslinjer for vandtemaerne: Vandløb, spildevand, søer, kystvand og grundvand. Tillægget fremlægges i offentlig høring sammen med Halsnæs Kommunes Vandhandleplan. Vandkapitlet indeholder også afsnittet om lavbundsområder og klimatilpasning, der allerede er indarbejdet i Kommuneplan 2013-24.

 
Formål

Sammenhæng til øvrig planlægning

De statslige vandplaner er bindende for kommuneplanlægningen. Derfor må kommuneplanen ikke være i strid med vandplanen og/eller den kommunale vandhandleplan.

 

Kommuneplan

Hidtil har der været henvist til retningslinjerne for vand i Regionplan 2005. I dette kommuneplantillæg indarbejdes retningslinjerne via vandhandleplanen i Kommuneplan 2013-24. De statslige vandplaner revideres hvert 6. år. De allerede kommuneplanlagte områder er ikke i strid med vandplanen.

 

Spildevandsplan

Spildevandsplanen er vedtaget i 2012 og er afstemt med kravene i Forslag til Vandhandleplan.

 

Råstofplan

Forslag til Vandhandleplanen giver ikke anledning til ændringer i råstofplanen.

 

Vandforsyningsplan

Forslag til Vandhandleplanen giver ikke anledning til ændringer i vandforsyningsplanen.

 

Natura 2000-Handleplaner

Der er i Forslag til Vandhandleplan en række mål for at forbedre vandkvaliteten både til Arresø og Roskilde Fjord, som vil forbedre forholdene i Natura 2000 områderne.

 
Indhold

Følgende afsnit i kapitlet Vand er tilføjet gennem kommuneplantillægget:

Generelle retningslinjer

Vandløb

Spildevand

Søer

Kystvande

Grundvand

 
Gælder for hele kommunen? Ja 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk