Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Sitemap

Om kommuneplanen
Tværgående temaer
Byer
Fritid
Åbent land
Teknik
Vand
Rammer
Bilag
Hvad gælder for mig?
Tillæg
 

Sitemap

 Om kommuneplanen


       Forord


       Indledning


             Plan- og Agenda Strategi


             Landsplanredegørelsen


             Landsplandirektiver


             Statens vand- og naturplaner


             Den regionale udviklingsplan


             Råstofplan


             Nabokommunernes planlægning


             Lov om planlægning


       Miljøscreening


             Sammenfatning af screeninger


             Screening detailhandelstemaet


             Screening vedvarende energi


             Screening lavbund


             Screening jordbrug


       Ændringer


 Tværgående temaer


       Klima


       Sundhed


       Kultur og oplevelser


       Socialområdet


       Børn og Unge


       Ældre


 Byer


       Bymønster


             Redegørelse


       Byudvikling og rækkefølgebestemmelser


             Redegørelse


             Retningslinjer


       By- og boligudvikling


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Frederiksværk


             Redegørelse


       Hundested


             Redegørelse


       Centerområder og detailhandel


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Erhverv


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Virksomheder med særlige beliggenhedskrav


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Fritid


       Sommerhuse


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kolonihaver


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Friluftsformål


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Åbent land


       Værdifulde landskaber


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kulturarv


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Geologi


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Biologi


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Skovrejsning


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Jordbrug


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Råstoffer


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kystnærhedszonen


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Teknik


       Trafik og parkering


             Redegørelse


             Retningslinjer veje


       Tekniske anlæg


             Redegørelse


             Retningslinjer


       VVM-pligtige anlæg


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Støjbelastede områder


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Vand


       Generelle retningslinjer


       Vandløb


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Spildevand


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kystvande


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Søer


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Grundvand


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Lavbundsområder


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Klimasikring


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Rammer


       Melby


       Vinderød


       Enghaven


       Frederiksværk


       Magleblik


       Kregme


       Ølsted


       Hundested


       Lynæs


       Torup


       Enkeltområder


             Forslag


             Vedtaget


    

 Bilag


       Bilag 1 - Biofaktor


             Beregning af biofaktor


       Bilag 2 - Detailhandel


             Kort 2.1 Frederiksværk


             Kort 2.2 Hundested


             Kort 2.3 Ølsted


             Kort 2.4 Lynæs


             Kort 2.5 Torup


             Kort 2.6 Liseleje


             Kort 2.7 Asserbo


             Kort 2.8 Enghaven


             Kort 2.9 Kregme


       Bilag 3 - Telemaster


       Bilag 4 - Støj


       Bilag 5 - Retningslinieoversigt


             Grundvand


             Spildevand


             Vandløb, søer og kystvande


       Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger


       Bilag A - Industrimuseets bemærkninger


       Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn


       Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested


       Bilag D - Kort over Auderødlejren


       Tabeller


             tabel_3-2-1


             tabel_3-6-1


             tabel_3-6-2


             tabel_3-6-3


             tabel_3-6-4


             Støjgrænser_ved_veje


             Støjgrænser_ved_jernbaner


             Støjgrænser_ved_virksomheder


       Kortbilag


 Hvad gælder for mig?


 Tillæg


Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk