Rammeområde 8.C10


Plannavn
Nørregade Midt

Dato for ikrafttræden
9. maj 2016

Plandistrikt
Hundested

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75

Max. antal etager
Se bemærkninger

Anvendelse
Centerformål, bymidte

Bemærkning
Området kan anvendes til detailhandel, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. På Nørregade og tilstødende pladser må høje kældre og stueetagen ikke anvendes til boliger.
Ny bebyggelse skal ske inden for de byggefelter og principper der er vist i Helhedsplanen for Hundested bymidte. På østsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke overstige 12 meter. På vestsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsen skal placeres med facaden langs Nørregade, og indenfor 10 meter fra skel.
Nye butikker kan eventuelt indrettes uden, at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: For Hundested Bymidte